ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

 

1. Krąg tematyczny: Oblicza sztuki

2. Krąg tematyczny: Nasze zwierzęta

3. Krąg tematyczny: Ważna sprawa – odpowiedzialność

4. Krąg tematyczny: Oznaki wiosny

 

Krąg tematyczny: Oblicza sztuki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.

• Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury i fotografii artystycznej.

• Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu.

• Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych.

• Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego.

• Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu.

 

Krąg tematyczny: Nasze zwierzęta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją.

• Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw.

• Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi.

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt.

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

• Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych.

 

Krąg tematyczny: Ważna sprawa – odpowiedzialność

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas.

• Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

• Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.

• Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

• Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie.

• Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

• Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych.

 

Krąg tematyczny: Oznaki wiosny

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.

• Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.

• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia oraz zachęcenie do prowadzenia kalendarza pogody.

• Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków oraz zakładania budek lęgowych.

• Zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania o nie i obserwowania ich.

• Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu.

 

 

WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU

Brzechwa Jan
Tydzień

Tydzień dzieci miał siedmioro:

„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie tak łatwo

Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę:

„Chodźmy sitkiem czerpać wodę.”

Czwartek w górze igłą grzebie

I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,

A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:

„Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli,

Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek:

„No a gdzie jest poniedziałek?”

Poniedziałek już od wtorku

Poszukuje kota w worku –

I tak dalej…

 PIOSENKI DO NAUKI NA MIESIĄC MARZEC

 Stary Donald

Stary Donald farmę miał ija ija o

na niej kury hodował ija ija o

koko tu koko tam

wszędzie koko tu i tam.

Stary Donald farmę miał ija ija o

na niej kaczki hodował ija ija o

kwa, kwa tu kwa, kwa tam

wszędzie kwa, kwa tui tam.

Stary Donald farmę miał ija ija o

na niej gęsi hodował ija ija o

gę gę tu gę gę tam

wszędzie gę gę tu i tam.

Stary Donald farmę miał ija ija o

na niej indyki hodował ija ija o

gul gul tu gul gul tam

wszędzie gul gul tu i tam

Zbudź się rzeczko

 1. Była rzeczka, nie ma rzeczki

skryła się pod lodem

ale marzec, ciepły marzec

zbudził śpiącą wodę

Ref. Zbudź się rzeczko, zbudź się rzeczko

obudź swoje fale

otwórz oczy swe niebieskie

płyń przed siebie dalej

2. Wiatr przefrunie, wiatr przebiegnie

znad zielonej łąki

i przyniesie liść zielony

i kwiatowe pąki

Ref. Zbudź się rzeczko…

3. I przybiegną latem dzieci

z bosymi nogami

wejdą w wodę przezroczystą

baw się rzeczko z nami

Ref. Zbudź się rzeczko…

 

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

1. W drodze do sukcesu 

2.  Świat w książkach zapisany.

 

 Krąg tematyczny: W drodze do sukcesu

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • Uświadomienie dzieciom znaczenia wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu.
  • Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
  • Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i postaw na podstawie literatury, faktów z życia znanych osób, które osiągnęły życiowy sukces.
  • Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się problemów, przegranej.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć wyznaczony cel.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twórczych.

 

 

Krąg tematyczny: Świat w książkach zapisany

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń.

• Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni.

• Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

• Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań.

• Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek.

• Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania.

 

WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU LUTYM

 „Książka czeka” – Łochocka Hanna

Książka nas uczy, książka cieszy,
czasem zadziwi
nas niemało
albo po prostu tak rozśmieszy,
jakby się dobry
żart słyszało.
Książka też mądrze nam doradza
różne wskazówki,
wzory daje.
Książka w szeroki świat wprowadza,
dalekie z nami
zwiedza kraje.
Lubimy książkę – przyjaciółkę.
Wiesz co ci powiem?
Nie odwlekaj.
Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,
sięgnij po książkę!
Książka czeka!


PIOSENKI DO NAUKI NA MIESIĄC  LUTY

MRÓZ, MRÓZ

1. Mróz, mróz, śnieg, śnieg, sanie za saniami!

Dzwonią dzwonki, konie biją raźno podkówkami.

2. Dalej, dalej! Sanie mkną po śniegu.

Za saniami małe sanki pędzą w szybkim biegu!

3. Z drogi! Z drogi! Jedzie kulig, jedzie!

Z tyłu Basia, w środku Hania, Michał jest na przedzie.

4. Hu, ha! Hu, ha! Nic nas nie zatrzyma!

Śnieg zacina, w uszach dzwoni. Niech nam żyje zima!

 Książeczka

 W książeczce płynie rzeczka

w książeczce płynie las.

W prześlicznych tych książeczkach

tysiące przygód masz.

Książeczka cię powiedzie

na strome szczyty skał.

Z niej możesz się dowiedzieć,

gdzie niedźwiedź zimą spał.

Jak świerszczyk grał na skrzypcach,

jak morzem płynął śledź,

i co robiła Wikcia,

by same piątki mieć.

Lecz chroń i szanuj książki

i kartek nie drzyj też,

wpierw dobrze umyj rączki,

a potem książkę bierz.

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

  1. Mierzymy czas
  2. W poszukiwaniu mądrości
  3. Zawsze pamiętam o babci i dziadku.
  4. Zdrowie jest najważniejsze.

Krąg tematyczny: Mierzymy czas

 

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

• Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

• Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu

• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku

• Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

• Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

• Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

 

Krąg tematyczny: W poszukiwaniu mądrości

• Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym

• Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów

• Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy

• Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli

• Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu i do celu i umiejętności planowania działań

 

Krąg tematyczny: Zawsze pamiętam o babci i dziadku

• Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny

• Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji

• Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych

• Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy

•Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

    Krąg tematyczny: Zdrowie jest najważniejsze

• Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu                                                                                                                            • Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.                                                    • Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.                                                                                                    • Dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.                                                                                                       • Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej

• Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych.

• Poznanie sposobów zabezpieczania się przed zimnem przez właściwe ubranie, zabezpieczanie skóry kremem.

 

 

WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

 

Wiersz „ Wiersz ,,Święto Babci i Dziadka

 

Babcia z dziadkiem dziś świętują,

Wszystkie dzieci więc pracują,

Zetrą kurze w każdym kątku,

Przypilnują dziś porządku.

 

W kuchni błyszczą już talerze

Wnusia babci bluzkę pierze.

Wnusia już podaje kapcie –

Bardzo kocha swoją babcię.

 

Dzisiaj wszystkie smutki precz !

Święto dziadków ważna rzecz!

 

 

PIOSENKI DO NAUKI NA MIESIĄC  STYCZEŃ

 

„Cztery piłki”
1. Zima piłkę ma śniegową, w sam raz dla bałwana
Toczy ciągle piłkę nową pięknie roześmiana.
Ref.: Hop do góry, hop do dołu, piłka tu, piłka tam,
Razem z zimą, razem z zimą w piłkę gram!
2. Wiosna złotą piłkę toczy po błękitnym niebie,
Jeszcze moment zamknij oczy – może trafić w ciebie.
Ref.: Hop…..
3. W lecie piłkę mam prawdziwą, zawsze z sobą noszę,
Moja piłka jest jak żywa, piłka za dwa grosze…
Ref.: Hop…….
4. A jesienią pełno piłek leży sobie w sadzie,
Jesień chodzi jak ogrodnik w kosze piłki kładzie.
Ref. Hop…..

 

„Mówię wam, mówię wam…”

1. Z dziadkiem na plac zabaw chodzimy po szkole,
huśtać się do nieba lubimy oboje.
A kiedy do domu, do babci wracamy,
po pysznym obiedzie książeczki czytamy.
Ref. Mają dla mnie czasu wiele,
to najlepsi przyjaciele!
Mówię wam, mówię wam,
jakich fajnych dziadków mam!!!
2. Czasami z dziadkami na rower wsiadamy,
z koszykiem na piknik, nad wodę ruszamy.
Z dziadziusiem wędkuję, z babunią pływamy,
wieczorem szczęśliwi do domu wracamy.
Ref. Mają dla mnie czasu wiele,
to najlepsi przyjaciele!
Mówię wam, mówię wam,
jakich fajnych dziadków mam!!!

 

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

Krąg tematyczny: Moje zainteresowania

• Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci

• Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa

• Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań

• Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych

• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne

• Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy

Krąg tematyczny: Zgoda wszystkim potrzebna

• Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów

• Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych

• Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych

• Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej

• Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych

• Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach

• Rozwijanie twórczej ekspresji słownej

Krąg tematyczny: Choinkowe czary

• Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia

• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

• Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego

• Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami

• Świadome odgrywanie roli współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy

• Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

 

WIERSZ DO NAUKI W M-CU GRUDNIU

 „Wesołych Świąt!”
Włodzimierz Melzacki

 

Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
z barszczem, z grzybami, z karpiem,
z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt!
A w Święta
niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!

 

PIOSENKI DO NAUKI NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Mikołaj                                                             

Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,
Wszystkie dzieci na niego czekają,
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każde dziecko z prezentów się cieszy.

A Mikołaj, choć siwą ma brodę,
To wśród dzieci wciąż czuje się młodo,
Wszystkie głaszcze po twarzach,
Prezentami obdarza
I o każdym pamięta w te święta.

 

Bosy pastuszek

Był pastuszek bosy
na fujarce grał,
pasał w górach owce
i w szałasie spał.
Nagle aniołowie
z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał…
Obudzili go gdy spał, gdy spał…

Dziś do Betlejem
trzeba nocą iść,
bo Narodzenia
czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka
razem z bydlątkami,
leży dzieciąteczko
i na sianku śpi.

Świat na to czekał
wiele już lat
i Narodzenia
dziś wita czas,
biegnij pastuszku
jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask…

Był pastuszek bosy,
zimne nóżki miał,
ale dobry anioł
piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce,
pobiegł tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd…
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd…

 

Dziś do Betlejem
trzeba nocą iść,
bo Narodzenia
czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka
razem z bydlątkami,
leży dzieciąteczko
i na sianku śpi.

Świat na to czekał
wiele już lat
i Narodzenia
dziś wita czas,
biegnij pastuszku
jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask..

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD

1. Jestem Polakiem i Europejczykiem (04.11. – 08.11.2013)

2. Jesienne eksperymenty (12.11. – 15. 11. 2013)

3. Zwierzęta jesienią (18.11. – 22.11.2013)

4. Szanujmy się wzajemnie (25.11.- 29.11.2013)
Krąg tematyczny: Jestem Polakiem i Europejczykiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych

• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju

• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych

• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką

• Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy

• Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej

• Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

 

Krąg tematyczny: Jesienne eksperymenty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni

• Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka

• Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody

• Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów

• Uświadomienie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej

• Wzbogacenie słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych

• Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary

 

Krąg tematyczny: Zwierzęta jesienią

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy

• Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia

• Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie

• Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki

• Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko

 

Krąg tematyczny: Szanujmy się wzajemnie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi

• Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej

• Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie

• Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami

• Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych

• Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

 

Piosenki

Nasza Wisła

Wytrysła Wisła z gór,

chciał ją zatrzymać bór.

Szumiały jej drzewa, ptak dla niej śpiewał

Lecz zastawiła bór.

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła!

Najpiękniejsza z polskich rzek.

Chce zatrzymać Wisłę wioska,

wyszła na Wiślany brzeg!

Lecz dalej Wisła mknie!

Bo Polskę zwiedzić chce!

Urosła po drodze, już statki i łodzie

na falach huśtać chce.

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła!

Najpiękniejsza z polskich rzek!

Chce zatrzymać Wisłę Kraków,

wyszedł na wiślany brzeg!

Wytrysła Wisła z gór,

chciał ją zatrzymać bór.

Szumiały jej drzewa, ptak dla niej śpiewał,

lecz zastawiła bór.

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła!

Najpiękniejsza z polskich rzek!

Chce zatrzymać Wisłę wioska,

wyszła na Wiślany brzeg!

Lecz dalej Wisła mknie!

Bo Polskę zwiedzić chce!

Urosła po drodze, już statki i łodzie

na falach huśtać chce.

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła!

Najpiękniejsza z polskich rzek!

Chce zatrzymać Wisłę Kraków,

wyszedł na wiślany brzeg!

Lecz Wisła dalej mknie!

Znów mija miasta, wsie!

Jest bardzo ciekawa, jak rośnie Warszawa,

Warszawę widzieć chce.

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła!

Najpiękniejsza z polskich rzek!

Chce zatrzymać ją Warszawa,

wyszła na wiślany brzeg!

Lecz Wisła dalej mknie!

Znów mija miasta, wsie!

I dzieci gromadki zaprasza na statki,

do morza płynąć chce.

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła!

Najpiękniejsza z polskich rzek!

Chce zatrzymać Wisłę Toruń,

wyszedł na wiślany brzeg!

Lecz Wisła dalej mknie!

Znów mija miasta, wsie!

Wesoła, szczęśliwa do Gdańska dopływa

i morze spotkać chce.

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła!

Najpiękniejsza z polskich rzek!

Nic jej w drodze nie zatrzyma,

bo już widzi morski brzeg!

Jesienny deszcz

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem

potargał psotny wiatr,

aż deszcz popłyną ciurkiem

i na podwórko spadł.

ref. Hej, pada, pada, pada,

pada, pada deszcz

jesienny, pada, pada,

pada, pada deszcz!

2. Deszcz płynie po kominie,

wesoło bębni w dach,

w blaszanej dzwoni rynnie

i wsiąka w mokry piach.

3. Kalosze wnet nałożę,

parasol wezmę też,

bo lubię, gdy na dworze

jesienny pada deszcz.

Wiersz

Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swymi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę!

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?

— Oddać życie

Władysław Bełza

 


 

Tematyka kompleksowa na miesiąc październik

 

1. Przyjacielem być – przyjaciela mieć ( 30.09 – 04.10.2013)

2. Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki (07.10. – 11.10.2013 )

3. Jesienne spacery (14.10.-18.10.2013 )

4. Piękno jest wszędzie ( 21.10. – 30.10.2013 )

Krąg tematyczny: Przyjacielem być – przyjaciela mieć

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń

• Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi

• Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

• Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami

 

Krąg tematyczny: Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw

• Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

• Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych

• Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów oraz poznanie zapisu graficznego głoski a

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru

• Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów

 

Krąg tematyczny: Jesienne spacery

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

• Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

• Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

• Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

• Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

• Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

 

Krąg tematyczny: Piękno jest wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą

• Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

• Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

• Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

• Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

• Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

• Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody

 

 

Piosenka Przedszkole –
drugi dom

Gdy dzień wstaje i wita świat, ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie.

Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem.

A po spacerze w sali wesoło bawię się,

Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.

Przedszkole domem drugim jest.

Czasem rano trudno mi wstać. Chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka i miś. W co będziemy bawić się dziś?

Ja chodzę tam, co dzień, obiadek dobry jem.

A po spacerze w sali wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.

Przedszkole domem drugim jest.

Zamiast mamy panią tu mam, bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi i tak płyną przedszkolne dni.

Ja chodzę tam, co dzień, obiadek dobry jem.

A po spacerze w sali wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam.

Przedszkole domem drugim jest.

„ Owocowy blues”-
piosenka

Na zmartwienia i na żale

dżem ci zrobi doskonale,

bowiem w dżemie

siła drzemie.

Owocowy blues!

Ref.: Blues, blues, blues owocowy,

taniec pyszny to i zdrowy,

słodki jak jabłkowy mus!

Owocowy blues!

Na zgryzoty i kłopoty

bardzo dobre są kompoty

czy śliwkowe, czy gruszkowe

każdy o tym wie!

Ref.: Blues, ………

Chcesz byd silny tak jak smok,

owocowy tankuj sok!

Malinowy, porzeczkowy,

każdy dobry jest!

Ref.: Blues, ……….

Piosenka „Malowała jesień”
sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło

Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie

 

Wiersz
„Rzecz to wielka niesłychanie”

Rzecz to wielka niesłychanie

gdy starszakiem się zostanie.

Wtedy trzeba wszystko wiedzieć,

pięknie bajkę opowiedzieć,

narysować, tańczyć, śpiewać

na nikogo się nie gniewać.

Znać zasady wychowania,

pilnie uczyć się czytania.

W głowach wiedza zostać musi,

choć lenistwo człeka kusi.

Wiersz
„Dbajmy o zdrowie” E. Sujecka

Żeby zdrowym być człowiekiem,

trzeba dbać o odżywianie.

Co dzień rano, tuż przed wyjściem

pić kakao na śniadanie.

Ale chyba najważniejsze

w całej diecie są warzywa.

Zawierają moc witamin,

bez nich obiad nudny bywa.

Zamiast słodkich batoników,

chipsów, chrupek oraz coli

lepiej zjeść marchewkę świeżą,

od niej brzuszek nie rozboli.

Ktoś powiedział mądre słowa:

„W zdrowym ciele – zdrowy duch”.

 Jeśli chcecie być szczęśliwi,

 dbajcie zawsze o swój brzuch

Wiersz M. Strzałkowska
„Drzewa”

Zatęskniły w lesie drzewa

za jesienią…

– Chcemy całe błyszczeć złotem

i czerwienią…

W piękne szaty się przyodziać

 jak królowe…

Niech kłaniają się nam chmury

 granatowe…

A gdy senne już będziemy

 i zmęczone,

niechaj jesień nas otuli

 mgły welonem…

A gdy wiatr ostatni liść

 nam strąci z głowy,

pomalutku

 zapadniemy

 w sen zimowy.