W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

Wychowawca: Małgorzata Zachaczewska

pomoc nauczyciela: Kamila Roza- Pudlińska

 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA V

Luty 2020

Nauczyciele: Małgorzata Zachaczewska, Daria Papiewska, Joanna Maląg

 
 

Lp.

Temat kompleksowy: W czasach kiedy żyły dinozaury- poszerzanie wiadomości na temat dinozaurów i czasów prehistorycznych; wdrażanie do rozumienia świata

Termin: 24.02.- 28.02.2020.

Obszar podstawy

programowej

 
1. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzmacnianie mięśni podczas:

ćwiczeń porannych- zestaw „Planeta Ziemia”;

ćwiczeń gimnastycznych- zestaw XLIV (s. 237)- zabawy z wykorzystaniem dużych obręczy

I.4,5,8  
2. Zabawy ruchowe: orientacyjno- porządkowa „Nie podepcz dinozaura” , z elementami dramy, wyprostne „Jajo dinozaura” I.4,5,8  
3. Wprowadzenie litery ,,S,s”- zapoznanie z obrazem graficznym, ćwiczenia słuchu fonemowego- określanie miejsca głoski w wyrazie, pisanie liter po śladzie; samodzielnie. IV.2,4  
4. Rozumienie świata i zjawisk w nim zachodzących- prezentacja multimedialna „Dinozaury”- rozmowy przy ilustracjach na temat dinozaurów, ich wielkości, sposobu odżywiania, przyczyn wyginięcia. IV.2,3,9  
5. Doskonalenie słuchu fonemowego poprzez analizę i syntezę głoskową wyrazów. I.9 IV.2  
6. Rozwijanie umiejętności matematycznych- rozpoznawanie monet, banknotów, przeliczanie pieniędzy, ustalanie co można kupić z określoną sumę, rozwijanie logicznego myślenia przez układanie sudoku- praca w zespołach. IV.15,18  
7. Zabawy matematyczne- „Działania z dinozaurami”- przeliczanie, dodawanie w zakresie 10, porównywanie, dobieranie odpowiednich monet, tak by wystarczyło na zakupy; wspomaganie rozwoju myślenia operacyjnego ustalanie równoliczności, stosowanie pojęć „o 1 więcej, o 1 mniej” IV.13,15,18  
8. Zabawy ruchowe, słuchowe przy muzyce, nauka piosenki „Ziemia- zielona wyspa” (CD 18)- omówienie budowy, tempa utworu, reagowanie na zmiany barwy dźwięku, rozwijanie wrażliwości słuchowej IV.7  
9. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego i określanie związków czasowych- układanie historyjki obrazkowej na podstawie wysłuchanego tekstu- rozmowa na temat pozytywnych zachowań wobec innych. IV.16  
10. Zabawy muzyczne „Echo rytmiczne”- rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenia pamięci słuchowej, granie na instrumentach, reagowanie na sygnały muzyczne. IV.7  
11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

„Dinozaur”- tworzenie pracy przy użyciu farb i szablonu dinozaura, doskonalenie umiejętności wycinania po zaznaczonej linii, prawidłowego nabierania farb, dbanie o porządek w miejscu pracy.

IV.8  
12. Doskonalenie umiejętności manualnych i wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji czynnościowej- „Jak narysować dinozaura?” IV.8  
13. Rozbudzanie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem IV.2  
14. Wzbogacanie słownika czynnego i biernego- wypowiadanie się nt. wysłuchanych utworów literackich oraz nt. ilustracji. IV.2,5  
Program Wychowawczy 1. Zwracanie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach. III.4  
2. Prawo do tajemnicy- pogadanka dotycząca tematu; uwrażliwienie na sytuacje, które nie powinny być tajemnicą. III.1,6,7,8  
3. Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole; przestrzeganie obowiązujących zasad III.5,8,9  
Program profilaktyczny 1.

 

Bezpieczne poruszanie się po budynku przedszkola i ogrodzie przedszkolnym. III.5,6  
2. „Czy dinozaury to zwierzęta bezpieczne?”- burza mózgów; zwracanie uwagi na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami. III.1  
GRUPA V

Marzec 2020

Nauczyciele: Małgorzata Zachaczewska, Daria Papiewska, Joanna Maląg

 
 

Lp.

Temat kompleksowy: Wyprawa w kosmos- poszerzanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej

Termin: 02.03.- 06.03.2020.

Obszar podstawy

programowej

1. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzmacnianie mięśni podczas:

ćwiczeń porannych- zestaw „W stronę gwiazd”;

ćwiczeń gimnastycznych- zestaw XLIV (s. 237)- zabawy z wykorzystaniem dużych obręczy

I.4,5,8
2. Zabawy ruchowe: orientacyjno- porządkowa „Rozmowy kosmitów” (s. 175), z elementami skoku „Start rakiety” I.4,5,8
3. Wprowadzenie litery ,,W, w”- zapoznanie z obrazem graficznym, ćwiczenia słuchu fonemowego- określanie miejsca głoski w wyrazie, pisanie liter po śladzie; samodzielnie. IV.2,4
4. Nabywanie umiejętności prezentacji danego zagadnienia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat; „Układ słoneczny”- zajęcia z ekspertem IV.2,5,9
5. Doskonalenie słuchu fonemowego poprzez analizę i syntezę głoskową wyrazów- „Co słyszysz?” I.9 IV.2
6. Rozwijanie umiejętności matematycznych- doskonalenie umiejętności kodowania, dodawania w zakresie 10- praca w zespołach. IV.9,15
7. Zabawy matematyczne- „Jak ułożyć grę ściankę?”- rozwijanie zdolności do wysiłku intelektualnego, kształtowanie odporności emocjonalnej; przeliczanie w zakresie 6; współdziałanie w zespole. IV.14,15

II.1,2,3,4,6

8. Zabawy ruchowe, słuchowe przy muzyce, utrwalenie piosenki „Ziemia- zielona wyspa” (CD 21)- próby tworzenia układu choreograficznego do utworu, rozwijanie wrażliwości słuchowej IV.7
9. Zabawy muzyczne „Kosmiczna przygoda”- rozwijanie poczucia rytmu, reagowanie na zmiany dynamiki, poznanie budowy utworu „Taniec w zaczarowanym gaju”. IV.7
10. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

„Rakieta kosmiczna”- wykonywanie przestrzennej pracy plastycznej z rolki po papierze, z wykorzystaniem różnych materiałów; doskonalenie sprawności manualnej.

IV.8
11. Doskonalenie umiejętności łączenia różnych materiałów, technik i wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji – „Meteoryt” IV.8
12. Kształtowanie umiejętności opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie. IV.2,3
13. Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami IV.2
14. Wzbogacanie słownika czynnego i biernego- wypowiadanie się nt. wysłuchanych utworów literackich oraz nt. ilustracji. IV.2,5
15. Rozwiązywanie zagadek słuchowych- rozwijanie logicznego myślenia. IV.6
Program Wychowawczy 1. Zwracanie uwagi na umiejętność czekania na swoją kolej i uważnego słuchania III.1,8
2. „Nie przeszkadzamy sobie w zabawie”- wypowiedzi dzieci związane z zachowaniami podczas zabaw dowolnych. III.1,6,8
3. Rozwijanie umiejętności współdziałania jako postawy budowania współpracy. III.5,8
Program profilaktyczny 1.

 

Zwracanie uwagi na odkładanie rzeczy na swoje miejsce. I.7
2. „Czy tak można?”- rozmowa z dziećmi, rozumienie zakazu oddalania się od grupy, poza wyznaczony teren. III.2
Program „Świadomy przedszkolak” 1. „Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest”- identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych. (zadowolenie z siebie; uczucie przykrości) II.1,2,3,4,6,7,8
GRUPA V

Marzec 2020

Nauczyciele: Małgorzata Zachaczewska, Daria Papiewska, Joanna Maląg

 
 

Lp.

Temat kompleksowy: Wiosna w Kołobrzegu- doskonalenie wiadomości na temat wiosny; poznawanie informacji dotyczących miasta rodzinnego

Termin: 09.03.- 20.03.2020.

Obszar podstawy

programowej

1. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzmacnianie mięśni podczas:

ćwiczeń porannych- zestaw „Wiosenna pobudka”;

ćwiczeń gimnastycznych- zestaw XLV (s. 238)- zabawy z wykorzystaniem małych obręczy

I.4,5,8
2. Zabawy ruchowe: orientacyjno- porządkowa „Kolorowa wiosna”, z elementami wspięcia na place „Taniec kwiatów i motyli”; z elementami przysiadu, wyprostu „Kwitnąca łąka”, zabawa relaksacyjna „Parasole na wiosenny deszczyk” I.4,5,
3. Wprowadzenie litery ,,Z,z”, „G,g”- zapoznanie z obrazem graficznym, ćwiczenia słuchu fonemowego- określanie miejsca głoski w wyrazie, pisanie liter po śladzie; samodzielnie. IV.2,4
4. Nabywanie umiejętności prezentacji danego zagadnienia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat- zajęcia z ekspertem- „Kołobrzeg- moje miasto”; „Zwiastuny wiosny” IV.2,5,9

III.2

5. Doskonalenie słuchu fonemowego poprzez analizę i syntezę głoskową wyrazów; określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie. I.9 IV.2
6. Rozwijanie umiejętności matematycznych- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, porównywanie, układanie prostych działań matematycznych z użyciem znaków „+”, „-„, „=” IV.13, 15
7. Zabawy matematyczne- przeliczanie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, porównywanie, określanie kierunków w przestrzeni; kontynuowanie rytmów, kodowanie.  IV.14,15
8. Poznanie obrazu graficznego liczby 12; 13- przeliczanie na konkretach; dokonywanie klasyfikacji; wykonywanie zadań w kartach pracy- rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania, łączenia w pary IV.12
9. Zabawy ruchowe, słuchowe przy muzyce, nauka piosenki „Wiosna w błękitnej sukience” (CD 21)- omówienie budowy, tempa utworu, reagowanie na zmiany barwy dźwięku, rozwijanie wrażliwości słuchowej IV.7
10. Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych- zabawa z piosenką „Walczyk kołobrzeski”- poznanie podstawowego kroku walca; nauka układu tanecznego „Drodzy rodzice”. IV.7
11. Zabawy muzyczne: „Wiosna w Kołobrzegu”- uwrażliwianie na metrum utworu- rozwijanie wyobraźni muzycznej i kreatywności, granie na instrumentach. „Wiosenne muzykowanie”- ćwiczenia ortofoniczne, muzykowanie na instrumentach. IV.7
12. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

„Przebiśniegi”- wykonywanie pracy plastycznej przy użyciu płatków kosmetycznych i kolorowego papieru- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

„Pomnik Zaślubin piaskiem malowany”- tworzenie pracy z wykorzystaniem piasku, wypełnianie konturów pomnika klejem i piaskiem- doskonalenie drobnych ruchów rąk i chwytu pęsetkowego.

IV.8
13. Doskonalenie umiejętności wycinania, kolorowania, składania papieru i wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji czynnościowej- „Co wiosną słychać w przyrodzie?”; „Łabędź” IV.8
14. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych sytuacji. IV.6
15. Kształtowanie postaw patriotycznych- spacer po Kołobrzegu- wyszukiwanie w otoczeniu herbu miasta, opisywanie mijanych zabytków. IV.10
16. Rozwijanie postaw czytelniczych- wizyta w bibliotece; poznanie zasad obchodzenia się z książkami. IV.19
17. Obcowanie ze sztuką podczas wizyty w Galerii Sztuki Współczesnej. IV.9
18. Wzbogacanie słownika czynnego i biernego- wypowiadanie się nt. wysłuchanych utworów literackich oraz nt. ilustracji. IV.2,5
19. Ćwiczenia pamięci odtwórczej „Wiosna”- recytacja indywidualna i zbiorowa IV.5
Program Wychowawczy 1. Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania przyrody poprzez prowadzenie obserwacji. IV.18
2. Poznawanie legend związanych z naszym regionem; słuchanie opowiadań na podstawie utworów E.Niedźwiadek. IV.10
3. Poznawanie tradycji przedszkolnych- udział w uroczystości powitania wiosny. IV.10 II.9,11
4. Wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków III.5,6,7
5. Właściwe, kulturalne zachowywanie się podczas spacerów i wyjść; bezpieczne poruszanie się w ruchu ulicznym. III.1,4,8
6. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej II.11
Program profilaktyczny 1.

 

Doskonalenie umiejętności samodzielnego nakładania potraw z zachowaniem zasad kultury i bezpieczeństwa. I.3
2. Zwracanie uwagi na przestrzeganie kolejności etapów mycia rąk. I.1,2
3. Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni podczas wyjść poza teren; dbanie o swoje rzeczy. I.2
4. Utrwalanie znajomości podstawowych znaków drogowych podczas spacerów po mieście. IV.2,6,9
           
GRUPA V

Marzec 2020

Nauczyciele: Małgorzata Zachaczewska, Daria Papiewska, Joanna Maląg

 

Lp.

Temat kompleksowy: Zdrowe odżywianie- poznanie sposobów dbania o zdrowie

Termin: 23.03.- 27.03.2020.

Obszar podstawy

programowej

1. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzmacnianie mięśni podczas:

ćwiczeń porannych- zestaw „Ruch to zdrowie”;

ćwiczeń gimnastycznych- zestaw XLVI (s. 239)- zabawy z wykorzystaniem woreczków

I.4,5,8
2. Zabawy ruchowe: orientacyjno- porządkowa „Pada deszcz, płynie woda”, z elementami rzutu „Kto trafi do celu?” I.4,5,8
3. Wprowadzenie litery ,,Ł,ł”- zapoznanie z obrazem graficznym, ćwiczenia słuchu fonemowego- określanie miejsca głoski w wyrazie, pisanie liter po śladzie; samodzielnie. IV.2,4
4. Nabywanie umiejętności prezentacji danego zagadnienia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat- zajęcia z ekspertem- „Piramida żywieniowa”. IV.2,5,9
5. Doskonalenie słuchu fonemowego poprzez analizę i syntezę głoskową wyrazów. I.9 IV.2
6. Zabawy matematyczne- przeliczanie, określanie kierunków w przestrzeni, kontynuowanie rytmów, kodowanie- praca w zespołach. IV.12,14,15
7. Poznanie obrazu graficznego liczby 14- przeliczanie na konkretach z przekraczaniem progu dziesiątkowego; dokonywanie klasyfikacji; rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania. IV.12,15
8. Utrwalanie układu choreograficznego „Drodzy rodzice”- rozwijanie poczucia rytmu, osłuchanie się z tekstem zwrotek piosenki, omówienie budowy tempa utworu. IV.7
9. Zabawy muzyczne z instrumentami  „Tworzymy muzykę”- poznanie sposobu zapisywania muzyki; rozwijanie wyobraźni muzycznej i kreatywności, granie na instrumentach. IV.7
10. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

„Zdrowy posiłek”- komponowanie posiłku z dostępnych materiałów; wycinanie zdrowych produktów z ulotek, zdjęć i przyklejanie ich na talerz; zwracanie uwagi na właściwe rozplanowanie i estetykę wykonania pracy.

IV.8
11. Doskonalenie umiejętności wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji czynnościowej- „Zdrowe winogrona”- ćwiczenia drobnych ruchów dłoni (zawijanie pasków papieru, sklejanie ich ze sobą, doklejanie liścia) IV.8
12. Kształtowanie umiejętności do wyrażania swoich emocji w społecznie akceptowany sposób. II.3,4
13. Rozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania. IV.2
14. Wzbogacanie słownika czynnego i biernego- wypowiadanie się nt. wysłuchanych utworów literackich oraz nt. ilustracji. IV.2,5
15. Rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter. I.9 IV.9
Program Wychowawczy 1. Zwracanie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach. III.4
2. Kształtowanie nawyku mycia rąk po każdorazowym skorzystaniu z toalety oraz po przyjściu z placu zabaw. I.2
3. Budowanie atmosfery sprzyjającej zgodnej zabawie- utrwalanie kodeksu grupowego. III.1,8,9
Program profilaktyczny 1.

 

Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie; utrwalanie wiadomości na temat produktów szkodzących zdrowiu. IV.2
2. Przestrzeganie zasad i wpływu czynników dotyczących higienicznego trybu życia. I.2
 

Plan Daltoński

 

 

 

1. ,,Poniedziałek- dzień nowych zadań i wyzwań”- rozwijanie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego. III.6
2.

 

,,Refleksyjny Przedszkolak-Piątek Dniem Refleksji i Ewaluacji!”- wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne. IV.2,5,6

II.6

III.9

3. ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją. IV.9
4. ,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.  
5. Dokonywanie samokontroli poprzez sprawdzanie poprawności wykonanych prac z ,,pudłem wiedzy”.  
6. Samodzielne komponowanie posiłków. I.3
7. ,,Nasza refleksja”- wyznaczanie celi, wskazówek, przeszkód, sukcesów i trudności- rozwijanie świadomości edukacyjnej wśród dzieci.  

 

 

Piosenka „Ziemia- zielona wyspa”

Nie warto mieszkać na Marsie, 
nie warto mieszkać na Venus. 
Na Ziemi jest życie ciekawsze, 
powtarzam to każdemu .

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet. 
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów 
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla 
i z kotem móc się bawić.

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona…

Posadźmy kwiatów tysiące. 
Posadźmy krzewy i drzewa, 
niech z nieba uśmiecha się słońce, 
pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona…

Piosenka „Wiosna w błękitnej sukience”

Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…

 

WIERSZ „WIOSNA”
Przyszła do nas pani wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.
Powróciły z nią bociany,
z dalekiej Afryki.
Żaby w stawie się zbudziły,
misie i jeżyki.
W krzewach słychać śpiew skowronka,
słonko mocniej grzeje.
Na listeczku śpi biedronka,
wiatr leciutko wieje.
Witaj wiosno! Piękna pani.
Cieszy nas twój powrót.
Zieleń liści, świerszczy granie,
kwiatów pełen ogród.

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA V 

Luty 2020

Nauczyciele: Małgorzata Zachaczewska, Daria Papiewska, Joanna Maląg

  

Lp.

Temat kompleksowy: Bezpieczne ferie 

CEL- ukazywanie sposobów na bezpieczne spędzanie czasu wolnego, utrwalanie wiadomości na temat bezpieczeństwa.

Termin: 03.02.- 07.02.2020.

Obszar podstawy 

programowej

1. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzmacnianie mięśni podczas: 

ćwiczeń porannych- zabawy z wykorzystanie elementów metody W. Sherborne;

ćwiczeń gimnastycznych- zestaw XX (s. 201)- zabawy z wykorzystaniem woreczków

I.4,5,8
2. Zabawy ruchowe: orientacyjno- porządkowa „Śniegowe gwiazdki” (s. 41), z elementami równowagi „Nie strać równowagi” (s. 45) I.4,5,8
3. Wprowadzenie litery ,,R, r”- zapoznanie z obrazem graficznym, ćwiczenia słuchu fonemowego- określanie miejsca głoski w wyrazie, pisanie liter po śladzie; samodzielnie. IV.2,4
4. Rozmowy przy ilustracjach na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw- utrwalanie wiadomości związanych z bezpieczeństwem IV.2,9
5. Doskonalenie słuchu fonemowego poprzez analizę i syntezę głoskową wyrazów. I.9 IV.2
6. Rozwijanie umiejętności matematycznych- doskonalenie umiejętności kodowania, układania w sekwencje, dopełniania do 10, dodawania po 2- praca w zespołach. IV.12,14,15
7. Zabawy matematyczne- „Czy policzyć nam się uda?”- przeliczanie, dodawanie w zakresie 10, porównywanie, dobieranie odpowiednich monet, tak by wystarczyło na zakupy; wspomaganie rozwoju myślenia operacyjnego w zakresie ustalania stałości elementów, mimo zmian sugerujących, że jest inaczej. IV.13,15,17
8. Zabawy ruchowe, słuchowe przy muzyce, nauka piosenki „Pada śnieżek” (CD 10)- omówienie budowy, tempa utworu, reagowanie na zmiany barwy dźwięku, rozwijanie wrażliwości słuchowej IV.7
9. Zabawy muzyczne do piosenki „Pada śnieżek”- zapoznanie z formą dźwiękową ronda- rozwijanie wyobraźni muzycznej i kreatywności, granie na instrumentach. IV.7
10. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi 

„Śniegowe gwiazdki”- mokre na mokrym- poznanie nowej techniki plastycznej, malowanie farbami na mokrej powierzchni, doskonalenie sprawności manualnej.

IV.8
11. Doskonalenie umiejętności wycinania i wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji czynnościowej- „Okrąglaczek” IV.8
12. Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo. I.5,4; III.5,6
13. Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa. II.1,2,8
14. Wzbogacanie słownika czynnego i biernego- wypowiadanie się nt. wysłuchanych utworów literackich oraz nt. ilustracji. IV.2,5
Program Wychowawczy 1. Zwracanie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach. III.4
2. Kształtowanie nawyku mycia rąk po każdorazowym skorzystaniu z toalety oraz po przyjściu z placu zabaw. I.1
Program profilaktyczny 1. 

 

Doskonalenie umiejętności samodzielnego nakładania potraw z zachowaniem zasad kultury i bezpieczeństwa. I.3
Program „Świadomy przedszkolak” 1. „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę/”- identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych. (złość- ulga) II.1,2,3,4,6,7,8
  

Plan Daltoński

 

 

 

1. ,,Poniedziałek- dzień nowych zadań i wyzwań”- rozwijanie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego. III.6
2. 

 

,,Refleksyjny Przedszkolak-Piątek Dniem Refleksji i Ewaluacji!”- wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne. IV.2,5,6 

II.6

III.9

3. ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją. IV.9
4. ,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.  
5. Dokonywanie samokontroli poprzez sprawdzanie poprawności wykonanych prac z ,,pudłem wiedzy”.  
6. Samodzielne komponowanie posiłków. I.3
7. ,,Nasza refleksja”- wyznaczanie celi, wskazówek, przeszkód, sukcesów i trudności- rozwijanie świadomości edukacyjnej wśród dzieci.  

 

Tablica zadań:

– KP 80- przeliczanie i ustalenie liczebności zbiorów, utrwalanie cyfr i znaków >,<,=;

– KP 85- odwzorowywanie w kratkach- doskonalenie percepcji wzrokowej, manualnej, ćwiczenie koncentracji;

– KP 87- kolorowanie wg określonych zasad- doskonalenie umiejętności manualnych, rozwijanie logicznego myślenia

– KP 88- rysowanie coraz większych i coraz mniejszych elementów- ćwiczenia manualne.

– zadanie do wykonania w kąciku z instrukcją- wykonanie pracy plastyczno-technicznej

 

Piosenka „Pada śnieżek”

 1. Pada śnieżek, pada śnieżek,
  już ze śniegu mam kołnierzyk,
  białe uszy i policzki,
  i śniegowe rękawiczki.
  Pada śnieżek, pada śnieżek,
  już ze śniegu mam kołnierzyk
  i guziki, i rękawy
  oraz lewy but i prawy.

Refren
Pada śnieżek jak szalony
z lewej strony, z prawej strony,
raz za nami, raz przed nami,
zasypuje nas płatkami!

 1. Pada śnieżek, pada śnieżek,
  już ze śniegu mam kołnierzyk,
  białe uszy i policzki,
  i śniegowe rękawiczki.
  Pada śnieżek, pada śnieżek
  na szalika żółty brzeżek
  i na czapkę moją pada,
  bardzo mi to odpowiada!

Refren
Pada śnieżek jak szalony
z lewej strony, z prawej strony,
raz za nami, raz przed nami,
zasypuje nas płatkami!

A jak padać nie przestanie,
zobaczycie, co się stanie
będzie kino nie z tej ziemi!
Nos w marchewkę mi się zmieni

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V TYGRYSKI

STYCZEŃ 2020

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Maląg

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

ZIMOWY KARNAWAŁ”

TERMIN: 7-17.01.2020

Cel: utrwalanie wiedzy na temat zimowej pory roku, kultywowanie tradycji karnawałowych

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych -zestaw „Noworoczne zabawy z balonami”, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr X. I.5, I.8,

2.

Zabawy ruchowe: „ Cztery pory roku”- zabawa orientacyjno- porządkowa, „Tajemnicze obrazy”- zabawa dramowa, „Cicho sza”- zabawa ruchowa, „Ludzie do ludzi”- zabawa integracyjna, „ Aniołek”- zabawa orientacyjno- porządkowa I.5, I.8

3.

„Gdy Nowy Rok w progi, to stary w nogi” – zapoznanie z noworocznymi przysłowiami, swobodne rozmowy z dziećmi – swobodnie wypowiada się na temat przysłów, rozszyfrowuje ich znaczenie.

IV.6, IV.16

4.

„Telefaks od Nowego Roku” – zabawa integracyjna – odtwarza z pamięci wcześniej widziane znaki

graficzne: litery, cyfry.

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

5.

„12 miesięcy” – rozwiązywanie zagadek słownych o miesiącach, odczytywanie globalne nazw w kartach pracy- rozwiązuje zagadki słowne o miesiącach, znając ich cechy charakterystyczne

IV.5, IV.18

6.

„Zabawy noworoczne z literką »b«” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z wielką i małą literą „b” – dokonuje analizy głoskowej nazw obrazków, określa miejsce głoski „b” w wyrazie– zna obraz drukowanej litery „B”, „b”, identyfikuje ją w tekście, odczytuje proste wyrazy z jej udziałem

IV.2, IV.4

7.

Zimowe drzewko- praca plastyczna farbami i folią bąbelkową. Używanie niecodziennych przyborów do malowania, dbanie o estetykę pracy, sprawne posługiwanie się nożyczkami i klejem. Porządkowanie swojego miejsca pracy.

IV.1, IV.8

8.

„Pierwszy, drugi, trzeci – jak ten czas szybko leci” – zabawa dydaktyczna, posługiwanie się nazwami dni tygodnia przy planowaniu pracy i odpoczynku – podejmuje rozmowy na temat planowania

zabaw, zajęć, pracy, odpoczynku

I.4, III.9

9.

„Która godzina?”- utrwalenie umiejętności czytania godziny, utworzenie własnego zegara, ćwiczenia pokazywania różnych godzin niepełnych.

IV.9, IV.11, IV.16

10.

„Już przyszedł Nowy Rok!” – zajęcia muzyczne – doskonali koordynację ruchową, łączy znane gesty, ruchy, kroki w proste układy taneczne – kształci słuch, pamięć i koncentrację, – doskonali umiejętność liczenia IV.7

11.

Karmnik dla ptaków- praca przestrzenna- tworzenie karmnika dla ptaków wg instrukcji, kolorowanie go pastelami. IV.8

12.

„Pamiętamy o zwierzętach” – tworzenie opowiadania za pomocą techniki twórczego myślenia „fabuła z kubka” – bierze aktywny udział w tworzeniu przebiegu wydarzeń opowiadania, umiejętnie wiążąc treść kolejnych obrazków

IV.5, IV.2

12.

„Jak Bartek i Bukiet spędzili Nowy Rok?” – czytanie komiksu z literą „b”, dopasowywanie zdań do obrazków z pomocą nauczyciela czyta krótkie teksty z literą „b” ze zrozumieniem ich treści. IV.4

13.

Nauka piosenki na Dzień Babci i Dziadka „Babcia od bajek, dziadek od zagadek”- rozwijanie umiejętności muzyczno- wokalnych.

IV.7

14.

„Echo rytmiczne” – zabawa rytmiczna odtwarza podany rytm za pomocą gesto – dźwięków

I.9, IV.7

15.

„Pory roku”- tworzenie lapbooka odnośnie zimy. Wymienianie zimowych miesięcy roku, wyznaczanie zimowego ubioru, tworzenie kalendarza zimowej pogody. IV.9

16.

„Karnawałowe szaleństwo”- poznanie obchodów karnawałowych z różnych stron świata. Zaprojektowanie własnej maski karnawałowej- praca plastyczna przy pomocy kleju i kolorowych koralików i cekinów. Samodzielne projektowanie maski- dbanie o estetykę pracy i precyzyjne naklejanie ozdób. IV.8

17.

„Na balu” – zabawa dydaktyczna o charakterze matematycznym, zapoznanie z liczbą 9, określanie miejsca liczby 9 w ciągu liczbowym, poznawanie jej związku z liczbami sąsiednimi, nauka pisania cyfry 9, karta pracy dolicza i odlicza elementy według instrukcji – zna zapis graficzny liczby 9, – rozpoznaje cyfry jako znak graficzny liczb od 1 do 9, wyodrębnia zbiory o określonej liczbie, przelicza ich elementy za pomocą liczebników porządkowych , – określa miejsce liczby 9 w ciągu liczbowym oraz zna jej związek z liczbami sąsiednimi IV.15

18.

Poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c”, rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter, wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter IV.2, IV.4

19.

Utrwalanie piosenki na Dzień Babci i Dziadka „Babcia od bajek, dziadek od zagadek”- rozwijanie umiejętności muzyczno- wokalnych. Nauka akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych. IV.7

20.

Płatek śniegu- praca plastyczna farbami: mieszanie różnych odcieni niebieskiego, dokładne pokrywanie kartki farbą. IV.8

21.

„Roztańczone babcie”- nauka zabawnego tańca do piosenki Czerwonych gitar. Przygotowanie układu tanecznego na Dzień babci i Dziadka. Rozwijanie umiejętności tanecznych, rozwijanie poczucia humoru. IV.7

22.

„Czarodziejski worek” – zagadki dotykowe, określanie właściwości przedmiotów – rozpoznaje dotykiem różne przedmioty, określa ich właściwości, – współpracuje w grupie III.5

23.

Udział w balu karnawałowym- przebranie się za ulubioną postać, z którą się dziecko utożsamia, integrowanie się z innymi dziećmi z przedszkola. Zabawy przy muzyce- utrwalenie kulturalnych wzorców zabawy. III.1, III.4

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA”

TERMIN: 20-24.01.2020

Cel: Wzmacnianie więzi rodzinnych”

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  
Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych – „ Zabawy na śniegu”, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr X I.5, I.8,
 1.  

Zabawy ruchowe: Kulig z babcią i dziadkiem”- zabawa z elementami marszu, „Rozmrażanie i zamrażanie”-, „Babcine pierogi”- zabawa z chustą animacyjną, „Muzykanci konszabelanci”- zabawa muzyczna w kole.

I.5, I.8
 1.  

Poznanie drukowanej i pisanej litery „N”, „n”, rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter, wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

IV.2, IV.4
 1.  

„Spacer z babcią i dziadkiem” – kolorowanie postaci i wypowiadanie się na temat treści ich rozmów, rozpoznawanie postaci na ilustracji według opisu słownego – wyszukuje na ilustracjach postacie na podstawie

wysłuchanego opisu – odczytuje imiona i dopasowuje je do postaci zgodnie z wysłuchaną informacją

V.6, IV.9, IV.4
 1.  

Próba inscenizacji „Dla babci i dziadka”- nauka wierszyków i roli mówionej . Przełamywanie nieśmiałości odnośnie publicznych występów, angażowanie się w przedstawienie okazując szacunek babciom i dziadkom

IV.7, IV.1
 1.  

„Zaczarowana skrzyneczka” – ćwiczenia percepcyjne i klasyfikacyjne, różnicowanie cech jakościowych figur

klasyfikuje obiekty według różnych cech, – samodzielnie określa kryteria klasyfikowania

IV.12, IV.6
 1.  

Prezent dla babci i dziadka- wykonanie kartki upominkowej metodą orygami. Dokładne działanie wg instrukcji. Wykonanie kartki przy użyciu kolorowych kartek, nożyczek i kleju. Doskonalenie sprawnego wycinania elementów.

IV.8
 1.  

„Babciu, dziadku – kocham was” – zajęcia muzyczne (nauka piosenki, zabawa taneczna, akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych) – reaguje na zmiany metrum, budowę utworu, – rozwija umiejętności wokalne i orientację w przestrzeni.

IV.7
 1.  

Dodawanie z pingwinami- doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 10- używanie odpowiednich znaków, stosowanie poznanych liczb.

IV.15
 1.  

„Babciu, dziadku, porysuj ze mną” – ćwiczenia graficzne, zabawa w skojarzenia – rysuje wzory graficzne i kontury przedmiotów – odwzorowuje wzory graficzne, mieszcząc się

między wyznaczonymi liniami

I.7, IV.8
 1.  

„Nela i dziadek” – próby czytania prostych zdań, interpretacja zdarzeń na podstawie przeczytanego dialogu i ilustracji – czyta proste wypowiedzi, – dokonuje prostej interpretacji wypowiedzi w odniesieniu do ilustracji, – zachowuje w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe

IV.4, IV.6, IV.9, IV.16
 1.  

„Łamigłówki babci i dziadka” – kodowanie i dekodowanie cech figur geometrycznych, utrwalenie liczb i cyfr od 0 do 9, tworzenie zbiorów o wskazanej liczebności, określanie liczby figur ułożonych w kompozycji płaskiej,

IV.15, IV.12, IV.19
 1.  

„»B« jak babcia, »d« jak dziadek” – zabawy w rozróżnianiu liter podobnych, układanie wyrazów z poznanych liter

IV.4

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Mali artyści ”

TERMIN: 27-31.01.2020

Cel: Rozwijanie talentów i zdolności artystycznych dzieci.

1.

Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych -Zimo, zimo, baw się z nami, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr X I.5, I.8,

2.

Zabawy ruchowe: „Zaspy”, „Pingwin”, „ Jeździmy na nartach”

I.5, I.8

3.

Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek. Poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p” rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter

IV.2, IV.4

4.

„Tworzymy muzykę” – zajęcia muzyczne. Rozwijanie twórczej wyobraźni, doskonalenie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie umiejętności wokalnych.

IV.7

5.

„Słuchamy i układamy” – ćwiczenia w porównywaniu długości dźwięków granych na trójkącie i układaniu rytmów z umownie przyporządkowanych do długości dźwięków figur geometrycznych

IV.7, IV.9

6.

„Spotkania z muzyką – »Poranek«” – słucham, czuję i gram. Słuchanie utworu muzyki klasycznej, dzielenie się wrażeniami, odczuciami, emocjami doznawanymi podczas słuchania (z wykorzystaniem kostek emocji), twórcza improwizacja ruchowa, ilustrowanie utworu grą na trójkątach, rysowanie na karcie pracy ilustracji inspirowanej muzyką

I.5, IV.1, IV.7

7.

W krainie instrumentów” – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Rozpoznawanie dźwięków instrumentów z nagrania, określanie kolejności słyszanych dźwięków. Wybieranie figury z tła – konturowanie instrumentów muzycznych. Czytanie tekstu dialogowego. Wnioskowanie na podstawie treści tekstu

IV.7

8.

„Spotkania z muzyką – »Chiquitita«” – kolory muzyki. Taniec z kolorami

– rozmalowywanie na płaszczyźnie, ruchami rozmachowymi, barw ilustrujących muzykę. Uzupełnianie kolorowego tła postaciami wyrażającymi emocje

IV.1, IV.7

9.

„Spotkanie z muzyką – koncert” – poznanie liczby „10”. Dodawanie według określonego kodu kolorystycznego. Odszukiwanie miejsca oznaczonego wybranym kodem literowo-cyfrowym,

udział w zabawie w koncert,

IV.8, IV.9, IV.15

10.

„Koncertowe wspomnienia” – zapoznanie z zapisem liczby „10”, dodawanie w zakresie 10. Kodowanie i dekodowanie za pomocą kolorów

IV.6, IV.7

11.

Spotkania z muzyką, »Marsz ołowianych żołnierzyków«” – śpiewamy, gramy i tańczymy. Animacja taneczna do utworu. Zabawy rytmiczne z partyturą graficzną połączone z utworem muzycznym. Czytanie sylab imitujących dźwięki, śpiewanie ich zgodnie z melodią i rytmem utworu

I.5, IV.7, IV.1, IV.4,I.8

12.

„Tworzymy muzykę” – zajęcia muzyczne; nauka piosenki „Zagram dzieciom” −−doskonali umiejętność gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych ,−rozwija umiejętności wokalne

IV.7

13.

„Bałwanek”- tworzenie głowy bałwanka wg instrukcji. Praca plastyczna nietypowymi przyborami- papierowy talerzyk. Doskonalenie wycinania po linii okrągłej.

IV.8, I.5

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i czynnościom do wykonania
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii i poglądów innych osób, niezależnie od sądów i przekonań własnych.
 • kształtowanie postawy uważnego słuchania innych, unikanie ich oceniania
III.2, IV.9, IV.10, II.4, II.7, II.9, III.8
 • kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i przydzielenie określonych zadań, czynności do wykonania)
 • wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków
 • kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków
 • uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości
 • nabywanie wiary we własne możliwości i siły
III.2, IV.9, IV.10, II.4, II.7, II.9, III.8

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne:  

 • Bałwanek- tworzenie bałwana przy pomocy skarpetki i ryżu
 • „ Zimowy obrazek”- praca z użyciem pasty do zębów.
 • „Śnieżynki”- malowanie akwarelami po śladach ze świeci.
Koło ekologiczne:  

 • „Jak unikać dymu papierosowego?”
 • Tworzenie plakatu „ Mamo, tato nie pal przy mnie”

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją  

Utrwalanie pracy w określonym czasie wg zegara daltońskiego.

 

Piosenka „ Babciu, dziadku, kocham Was”.

 1. Babcia jest jak dobra wróżka,

zawsze uśmiech ma na twarzy,

najpiękniejsze czyta bajki,

pyszne naleśniki smaży!

Ref. Dziś piosenkę dla was mam

i całusa chętnie dam!

Z wami słodko mija czas.

Babciu, dziadku – kocham was!

bis

 1. Z dziadkiem mogę majsterkować

albo wybrać się na grzyby…

O kosmosie mi opowie

i nauczyć łowić ryby!

Ref. Dziś piosenkę dla was mam

i całusa chętnie dam!

Z wami słodko mija czas.

Babciu, dziadku – kocham was!

 

 

Wiersz Babcia

Babcia to słowo bliskie,

to lek na troski nasze wszystkie.

Najpiękniejsze bajki zna,

na zmartwienia radę ma.

Zawsze chętnie dopomoże,

kiedy jestem w złym humorze.

I skarpetki zaceruje,

pyszny obiad ugotuje.

Gdy ochotę mam na słodkie,

smaczną piecze mi szarlotkę.

Z babcią nigdy się nie nudzę.

I nie krzyczy, gdy pobrudzę

– obrus, dywan czy ubranie.

Bo natychmiast zrobi pranie.

I wystarczy, że się śmieje,

to wnet chory wyzdrowieje.

Babcia zawsze wszystko wie,

co jest dobre – a co złe.

I gdy w nocy smacznie śpię,

wiem, że ona przy mnie jest.

A w serduszku mym dziecięcym

babci serca jest najwięcej.

I my, babciu, za to serce,

kochamy Cię najgoręcej!

Małgorzata Wojciechowicz


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V TYGRYSKI

GRUDZIEŃ 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Maląg

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Mikołaj tuż, tuż…”

TERMIN: 2-6.12.2019

Cel: Kultywowanie zwyczajów mikołajkowych

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych -Kolorowe bombki, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr IX I.5, I.8,

2.

Poznanie graficznego obrazu głoski „y”.- zapoznanie z literą pisaną, prezentacja sposobu pisowni litery, układanie jej ze wstążki, pisanie po śladzie i samodzielnie.

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

3.

„Podróż do krainy Mikołaja”- zabawa ruchowa.

I.5

4.

Próby czytania tekstu obrazkowo- wyrazowego z literą „y”. Doskonalenie umiejętności głoskowania, przygotowanie do czytania.

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

5.

Zajęcia muzyczne- „Kolędnicy wędrownicy”. Nauka piosenki oraz zabawa taneczna do niej. Zapoznanie z brzmieniem instrumentów: gitary, perkusji, pianina, trąbki i skrzypiec.

IV.7

6.

Zabawa ruchowo- słuchowa- „Gdzie jest dzwoneczek”- określanie kierunku skąd słychać dźwięk.

IV.7, I.9

7.

Zabawa naśladowcza „ Tropem Mikołaja”. Odgrywanie ruchem opowieści.

IV.1

8.

„Zgadnij kim jestem”- zabawa budująca zaufanie.

III.2

9.

„Raz dzielimy, raz łączymy”- ćwiczenia językowe z rymami. Łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują. Tworzenie nowych rymów.

IV.2

10.

„Tęczowe wyrazy”- ćwiczenia słuchu fonematycznego. Dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów, układanie schematów.

IV.2

11.

Pieczenie świątecznych ciasteczek- uważne słuchanie instrukcji, przestrzeganie zasad i kolejności wykonywanych czynności. Usprawnianie małej motoryki po przez wycinanie kształtów ciastek za pomocą foremki oraz ćwiczenie dużych grup mięśniowych wałkując ciasto.

I.5, I.8, I.9

12.

Przygotowanie i omówienie kalendarza adwentowego- wprowadzenie kalendarza, posługiwanie się pojęciami wczoraj, dziś i jutro. Samodzielne odmierzanie czasu do świąt poprzez odznaczanie dni w kalendarzu. Rozwijanie pojęcia upływu czasu. IV.16

13.

Mikołajki- udział w przedstawieniu przygotowanym przez nauczycieli, kulturalne zachowanie się w czasie uroczystości. Obchodzenie imienin Mikołaja- Mikołajek, cieszenie się z przebywania i wspólnego świętowania.

II.3

14.

Wdrażanie do uważnego słuchania poprzez słuchanie historyjek i bajek czytanych przez nauczyciela. Wyciszanie się, uspokajanie i doskonalenie uważnego słuchaniu w skupieniu.

IV.2, IV.3

15.

Rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci. Przygotowywanie się do występu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. IV.2, IV.4

16.

Przystrajanie sali w dekoracje zimowo- świąteczne, samodzielne wieszanie ozdób, ubieranie choinki, wprowadzanie dzieci w świąteczny nastrój, uświadamianie zbliżającej się zmiany pory roku. Cieszenie się wspólnym przebywaniem w grupie. III.2

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Moja rodzina ”

TERMIN: 9-13.12.2019 r.

Cel: Poznanie słownictwa dotyczącego rodziny, utrwalanie przynależności do grupy społecznej

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  
Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych -Rodzinny spacer, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr IX I.5, I.8,
 1.  

„Rodzinne zagadki”- wnioskowanie na podstawie zagadek słownych. Aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu zagadek.

IV.5
 1.  

„Rodzina Ludki”- rozmowa na temat rodziny, słuchanie opowiadania o rodzinie Ludki w odniesieniu do ilustracji, próby czytania imion. Nazywanie członków rodziny, określanie relacji między nimi. Podejmowanie prób czytania.

III.2, IV.4, IV.6
 1.  

„Wędrujące serduszko”- zabawa ruchowa.

I.5
 1.  

Ćwiczenie układu tanecznego pt. „ We żłóbeczku”- doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu w czasie ćw. Układu tanecznego.

IV.7
 1.  

„Choineczka”- przygotowywanie prezentów dla rodziców z okazji Bożego Narodzenia. Tworzenie choinki z makaronu z pomocą nauczyciela. Samodzielne przyklejanie makaronu oraz gwiazdki na czubek.

IV.8
 1.  

Udział w próbie generalnie w Regionalnym Centrum kultury- bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym w czasie spaceru do RCK, przełamanie tremy przed występem scenicznym, oswojenie się z dużą widownią oraz przygotowanie występu z okazji Między Przedszkolnego Przeglądu Kolęd.

IV.7, III.7,8 i 9,
 1.  

„Domowa muzyka”- zagadki słuchowe, ćwiczenia językowe, rozpoznawanie odgłosów sprzętów domowych.

IV.7
 1.  

„Ruchome sylaby”- zabawa ruchowa.

I.5
 1.  

„Budujemy dom”- gra ściganka z elementami przeliczania, konstruowania i współzawodnictwa. Próby czytania prostych zdań i tekstów obrazkowo wyrazowych.

III.2, II.6
 1.  

„Zmartwienie śnieżynek”- przedstawienie zimowe dla rodziców. Zaprezentowanie przygotowanego spektaklu zimowego- odgrywanie ról, prezentowanie układu tanecznego, śpiewanie piosenek. Przeżywanie emocji związanych z występem, nabieranie poczucia dumy z wykonanej pracy.

IV.7, I.5,
 1.  

„Choinka”- łączenie punktów w całość, doskonalenie rozpoznawania cyfr oraz łączenia ich w kolejności.

IV.14, IV.15
 1.  

„Szczęśliwe rodzinne minutki”- określanie pory dnia, odczytywanie pełnych godzin na zegarze, ilustrowanie pory dnia samodzielnie narysowanymi czynnościami.

IV.1, II.8, IV.2, IV.16

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Coraz bliżej święta ”

TERMIN: 16-20.12.2019 r.

Cel: Utrwalanie bożonarodzeniowych tradycji.

1.

Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych -Kolorowe bombki, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr IX I.5, I.8,

2.

„Placek zgody i Pogody”- poznawanie wartości przyjaźni i miłości na podstawie opowiadania J. Papuzińskiej.

II.6, III.6

3.

„Zabawa dydaktyczna „Proszę, przepraszam, dziękuję tak miłość okazujesz”- stosowanie form grzecznościowych w każdej sytuacji.

III.4

4.

„Taniec- przytulaniec”- zabawa muzyczno- ruchowa.

I.5

5.

„Kolędnicy wędrownicy”- zajęcia muzyczne. Nauka piosenki, doskonalenie umiejętności wokalnych, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi.

IV.7

6.

Przypomnienie sobie tradycji i potraw bożonarodzeniowych. Opowiadanie o świętach w domu rodzinnym.

III.2, IV.5

7.

„Dziewczynka z zapałkami”- słuchanie baśni, uświadomienie sobie trudnej sytuacji innych ludzi, uwrażliwianie na los innych.

II.9, III.6

8.

„Choinka”- nauka wiersza, doskonalenie i ćwiczenie pamięci słuchowej.

IV.6

9.

„Bombkowe zagadki”- wykonywanie zadań na podstawie opisu, porządkowanie wyrazów wg ustalonego kodu i odczytywanie zdań obrazkowo- wyrazowych.

IV.6, IV.4

10.

Świąteczny lapbook- tworzenie w zespołach albumu związanego z Bożym Narodzeniem. Utrwalenie świątecznych tradycji po przez samodzielne przygotowanie „książeczki wiedzy”.

I.9, I.5, IV.8, IV.9, IV.10

11.

„świąteczne wstążki”- zabawa orientacyjno- porządkowa.

I.5

12.

„Strażnicy marzeń”- wprowadzenie w świąteczny nastrój poprzez wspólne oglądanie filmu animowanego, poznanie świątecznych tradycji innych krajów, magii świąt.

IV.9

13.

„Lustro emocji”- zabawa mimiczna, rozmowa na temat złości, wskazywanie jej przyczyn, utrwalenie sposobów radzenia sobie z nią.

II.4, IV.1, IV.6, III.8, I.8

14.

„ Bombki, prezenty i pierniki”- zabawa matematyczna. Ustalanie i porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się znakami matematycznymi.

IV.15

15.

„Gałązki choinkowe”- zespołowa praca plastyczna metodą „edukacja przez ruch”. Kreślenie wzorów w rytm muzyki, współdziałanie w tworzeniu pracy.

III.5, I.5, I.7, IV.7

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

 • Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie ( miłość, przyjaźń, troska).
 • Wdrażanie do respektowania norm i zasad społecznych wynikających z przynależności do rodziny.
 • Kształtowanie przywiązania i okazywanie szacunku bliskim.
 • Budowanie i wzmacnianie serdecznych więzi rodzinnych.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w sposób społecznie akceptowalny.
 • Budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski.
III.2, IV.9, IV.10, II.4, II.7, II.9, III.8
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym
 • projektem plastycznym.
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych.
IV.7. IV.8

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne:   

 • Choinka- praca plastyczna z makaronu.
 • Bałwanek- tworzenie bałwana przy pomocy balona i mąki.
Koło matematyczno- ekologiczne:   

 • „Jak się czuję gdy dymi papieros”- realizacja projektu pt. „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy”- realizacja projektu pt. „Czyste powietrze wokół nas”

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją   

Utrwalanie pracy w określonym czasie wg zegara daltońskiego.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V TYGRYSKI

LISTOPAD 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Zadka, Joanna Maląg

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jestem Polką i Polakiem ”

TERMIN: 4.11-15.11.2019

Cel: Utrwalanie postaw patriotycznych u dzieci; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych (Jesienna zbiórka, Na turystycznym szlaku), ćwiczeń gimnastycznych ( zestaw nr VIII) i zabaw ruchowych. I.5, I.8,

2.

Kształtowanie i utrwalanie postaw patriotycznych poprzez utrwalanie narodowych symboli, barw i pieśni.

III.2, IV.9, IV.10,

4.

Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje).

I.9,

5.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

I.5, I.9.IV.8

6.

Poznanie obrazu graficznego głoski „t” – litery „T”, „t”

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

7.

Poznanie obrazu graficznego głoski „l”- litery L i l

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

8.

Poznanie obrazu graficznego liczby „6”. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 w przód i wspak. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6.

IV.13,

9.

Przeliczanie i porównywanie zbiorów. Dodawanie i odejmowanie na konkretach ( bez wprowadzania pojęć dodawanie i odejmowanie).

IV.13,

10.

Kształtowanie poczucia przynależności do Europy poprzez poznawanie naszego kontynentu, poznanie pojęcia „Unii Europejskiej”;

IV.10

11.

Wzbogacanie wiedzy na temat Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu wiedzy narodowej. Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych.

IV.9, IV.10

12.

Kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy).

IV.7,

13.

Wdrażanie do czytania poprzez utrwalanie poznanych głosek, składanie z poznanych liter krótkich ( 2 i 3 literowych wyrazów), próby czytania sylabami.

IV.4, IV.5,

14.

Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar- sznurka, stopy, kartki.

IV.13

15.

Wdrażanie do uważnego słuchania poprzez słuchanie historyjek i bajek czytanych przez nauczyciela. Doskonalenie opowiadania usłyszanego tekstu.

IV.2, IV.3

16.

Kostkowe opowieści- doskonalenie tworzenia krótkich historyjek na podstawie obrazków, doskonalenie opowiadania pełnymi zdaniami, logicznego myślenia.

IV.5, IV.6,

17.

Wdrażanie do przestrzegania zasad fair play pod czas zabaw z elementami rywalizacji. Kształtowanie utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności.

I.5, II.1, II.2, II.3

18.

Budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach polskich. Poznanie legendy o powstaniu Krakowa. Poznanie legendy o toruńskich piernikach.

IV.10,

19.

Rozwijanie zainteresowań plastyczno- technicznych po przez wykonywanie różnych prac plastycznych: farbami, kredkami, pastelami; wyrażanie siebie poprzez ekspresję artystyczną, dbanie o estetykę pracy, szczegóły i wykonanie;

IV.8

20.

Udział w akcji „Biało- czerwono w każdym oknie”- dekorowanie sali przedszkolnej na narodowe barwy z okazji obchodów Dnia Niepodległości.

IV.9, III.2

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Niesamowita podróż w czasie ”

TERMIN: 18.11-22.11.2019 r.

Cel: Uświadamianie dzieciom przemijającego czasu; poznanie zabytków minionych lat.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  

„Jak Ula bawiła się u króla”- poznanie wielkiej i małej litery „u”. Kształtowanie umiejętności pisania znaków lietropodobnych po śladzie, poznawanie liter

I.5, IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”. Wdrażanie do czytania i układania wyrazów z poznanych liter.

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „7”. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi

i porządkowymi w zakresie 7.

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Kształtowanie poczucia czasu- wskazywanie zmian, co było dawniej , co jest dziś, jak zmienił się świat.

IV.16
 1.  

Wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań- opowiadanie jaki byłem kiedyś, jak się zmieniłem.

IV.4, IV.5
 1.  

Wdrażanie do globalnego czytania po przez czytanie nazw miast, postaci.

IV.4, IV.7, IV.9
 1.  

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego poprzez porządkowanie zdań w legendzie wg kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu- wcześniej, najpierw, potem, później, następnie).

IV.16
 1.  

Doskonalenie syntezy i analizy słuchowo- wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania. Czytanie krótkich wyrazów sylabami, składanie wyrazów z sylab.

IV.2, IV.4
 1.  

Rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy.

II.2, II.3
 1.  

„Tunel przyszłości”- rysowanie miasta przyszłości, rozwijanie wyobraźni twórczej, prawidłowe posługiwanie się narzędziami pisarskimi.

IV.8
 1.  

Ustalanie kolejności obrazków poprzez zabawę dydaktyczną „Co się zmieniło”- układanie puzzli
z widokówek.

IV.11
 1.  

Rozwijanie sprawności fizycznej, muzycznej i rytmicznej poprzez zabawy muzyczne, ruchowe oraz naukę piosenek i tańców. Zestaw ćwiczeń porannych „Polska, mój dom”. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VIII

I.5, I.8

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Warto pomagać innym ”

TERMIN: 25.11-29.11. 2019 r.

Cel: Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych i uświadamianie konieczności niesienia pomocy.

1.

Poznanie obrazu graficznego głoski „d” – litery „D”, „d”.

IV.2, IV.4

2.

Rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci. Przygotowywanie się do występu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

IV.2, IV.4

3.

Poznanie obrazu graficznego liczby „8”. Klasyfikowanie zbiorów wg podanych cech, przeliczanie elementów w przód i wspak. Doskonalenie poprawnego liczenia.

IV.2, IV.4, IV.15

4.

„Prawa dziecka- prawo do wyrażania własnych emocji”- Nieszkodliwe i pozytywne rozładowywanie negatywnych emocji- jak radzić sobie z gniewem i złością.

II.6, II.7, II.8

5.

Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi- aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać. Jak przedszkolak może pomagać innym.

III.1, III.2, III.6,

6.

Kształtowanie uczuć i emocji związanych ze współczuciem i empatią oraz umiejętności odczytywania uczuć innych osób.

II.9, III.6

7.

Udział w przedszkolnej zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska, zachęcanie do aktywności charytatywnej wg własnych możliwości.

II.10

8.

Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć , zdolność kojarzenia, umiejętności skupiania uwagi na rzeczach
i osobach poprzez zabawy typu „ciepło – zimno”, „Co zmieniło miejsce?”, „Czego brakuje”, szukanie różnic na obrazkach i wyszukiwanie konkretnych rzeczy w tle obrazka.

IV.5, IV.12

9.

Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem poprzez przygotowywanie przedstawienia „Jasełkowego” dla rodziców.

IV.1,

10.

Utrwalanie porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń typu mniej, więcej, tyle samo.

IV.15

11.

Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”

IV.15, IV.16

12.

Udział w obchodach Dnia Tolerancji- wzbudzanie empatii i chęci pomocy innym.

III.1

13.

Doskonalenie sprawności fizycznej i ruchowej poprzez zestaw ćwiczeń porannych pt.: „ Rodzinny spacer” oraz zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr IX

I.5, I.8

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Kształtowanie postaw patriotycznych- utrwalanie symboli narodowych.

Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej.

Kształtowanie poczucia przynależności do Europy.

Budzenie szacunku do mądrości ludowych zawartych w legendach.

III.2, IV.9, IV.10,

Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym

projektem plastycznym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych.

IV.7. IV.8

Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych. Rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności.

Ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania.

Rozbudzanie empatii i chęci pomocy innym.

II.4, II.7, II.9, III.8

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne:   

 • Jesienny stroik- tworzenie ze skarbów jesieni stroika ze świeczką.
 • Kotyliony- tworzenie kotylionów na Święto Niepodległości z białej i czerwonej włóczki.
 • Listopadowy park- tworzenie listopadowego krajobrazu drzew metodą stempelkową ( z rolki po papierze)
 • Wiewiórka- wyklejanie szablonu wiewiórki zabarwionym ryżem.
Koło matematyczno- ekologiczne:   

 • „Miska Cudów” – założenie, sukcesywne uzupełnianie i wyeksponowanie w sali pojemnika/misy z dziecięcymi skarbami i znaleziskami, którymi uwielbiają napychać sobie kieszenie podczas zabaw w terenie np. kamienie, kasztany, piórka itp. – niech ta „Miska Cudów” zaspokoi dziecięcą potrzebę zbierania i będzie inspiracją do opowiadania o tych skarbach, do kategoryzowania, do przeliczania, do układania rytmów itp.
 • Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”- Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku.
 • „Co i dlaczego dymi”- zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymu, określenie różnych rodzajów dymu oraz określenie przyczyn wydobywania się dymów.

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją   

Utrwalanie pracy w określonym czasie wg zegara daltońskiego.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V Tygryski

PAŹDZIERNIK 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Zadka, Joanna Maląg

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Bezpieczni na drodze ”

TERMIN: 30.09-4.10.2019 r.

Cel: utrwalenie widomości na temat poruszania się w ruchu drogowym

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. I.5, I.8,

2.

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

I.5, I.8,

4.

Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje).

I.9,

5.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

I.5, I.9.IV.8

6.

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym.

III.5, III.7,

7.

Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

III.5, III.7,

8.

Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

III.5, III.7,

9.

Poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

10.

Poznanie obrazu graficznego liczby „2”

I.9, IV.2, IV.4,IV.9, IV.13, IV.15,

11.

Kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy).

IV.7,

12.

Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

III.5, III.7,

13.

Udział w spotkaniu z policjantem. Słuchanie prelekcji na temat bezpieczeństwa na drodze.

III.5, III.7,

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jesień w sadzie i ogrodzie ”

TERMIN: 7-18.10.2019 r.

Cel: utrwalenie wiadomości na temat warzyw i owoców dojrzewających jesienią.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  

Wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania.

I.5, IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „3”. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi

i porządkowymi w zakresie 3

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

II.2, II.6,
 1.  

Wdrażanie do respektowania cudzych emocji.

II.1, II. 9
 1.  

Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.

III.1, III.6,
 1.  

Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.

III.4
 1.  

Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).

II.8, III.7
 1.  

Rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach.

I.9, IV.4,
 1.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie owoców i warzyw rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)

IV.12, IV.18,
 1.  

Kształtowanie umiejętności sporządzania prostych potraw z owoców i warzyw.

IV.12, IV.18,
 1.  

Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych.

IV.1, IV.3, IV.5,
 1.  

Doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie.

IV.12
 1.  

Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

IV.2
 1.  

Doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia.

IV.11, IV.7
 1.  

Rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt. Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech.

IV.12, IV.15
 1.  

Przygotowanie części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej- występ w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu oraz na uroczystości przedszkolnej. Przedstawienie przygotowanego przez dzieci tańca i akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, przełamanie nieśmiałości w publicznych występach, godne reprezentowanie placówki.

IV.7,

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jesień w lesie ”

TERMIN: 21 – 31.10. 2019 r.

Cel: utrwalenie informacji na temat przygotowywania się zwierząt do zimy.

1.

Poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”.

IV.2, IV.4

2.

Rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci.

IV.2, IV.4

3.

Poznanie obrazu graficznego liczby „4”

IV.2, IV.4, IV.15

4.

Konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji

IV.1, IV.5

5.

Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”

IV.16

6.

Poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”

IV.2, IV.4

7.

Poznanie obrazu graficznego liczby „5”

IV.2, IV.4, IV.15

8.

„Z lasu czy z dżungli?” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie zwierząt według jednej cechy – środowiska życia

IV.18, IV.19,

9.

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy” – poszerzenie wiadomości przyrodniczych, rozwijanie mowy, wypowiedzi dzieci, praca z ilustracjami.

II.10, II.11, IV.5, IV.18, IV.16

10.

Mój brat niedźwiedź” – poznanie przedstawicieli rodziny niedźwiedziowatych. „Mądrość w przysłowiach: dzielić skórę na niedźwiedziu” – swobodne wypowiedzi dzieci, kształtowanie twórczego myślenia.

IV.2, IV.5, IV.18, IV.16

11.

„Rudzielec z parku i lasu: spotkanie z wiewiórką” – rozmowa kierowana z pokazem. „Mądrość w przysłowiach: chytry jak lis” – swobodne wypowiedzi dzieci.

IV.2, IV.5, IV.18, IV.16

12.

Ruda jesień” – malowanie farbami połączone z ćwiczeniem walorowym.

IV.8

13.

Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał” – rozmowa na temat opowiadania L. Krzemienieckiej

IV.2, IV.3, IV.5

14.

„Karmnik” – zabawa manipulacyjno-konstrukcyjna z liczeniem

IV.15

15.

„Ptasie biuro podróży” – rozmowa kierowana, klasyfikowanie ptaków ze względu na tryb życia, kierunki migracji.

IV.12

16.

„Czyj to głos?” – zagadki słuchowe, rozpoznawanie głosów ptaków.

I.9, IV.7

17.

„Piórkiem malowane” – ćwiczenie graficzne z wykorzystaniem ptasich piór

I.9,

18.

Wyjazd do BTD w Koszalinie na przedstawienie pt. „ Jaś i Małgosia”- poznanie innej wersji znanej bajki, rozwijanie zainteresowań kulturalno- teatralnych, dbanie o schludny wygląd i odpowiedni strój do teatru, uważne oglądanie sztuki oraz wypowiadanie się na jej temat.

III.3, III.6, III.8, IV.3,

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką. Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody Kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta). Wrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

I.4, I.7, I.6

Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym

projektem plastycznym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych. Kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta) Wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

II.1, II.2, II.6

Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych. Rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności.

II.4, II.7, II.9

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne:     

 • Jesienne drzewo- odciskanie liści maczanych w farbie tworząc z nich jesienną kompozycję.
 • Liściasty jeż- tworzenie jeża z jesiennych liści.
 • Dyniowa wiewiórka- wyklejanie szablonu wiewiórki pestkami zabarwionymi pestkami z dyni.
 • Liściasty indyk- kolorowanie indyka mazaki, wycinanie go oraz tworzenie z liści jego ogona.
Koło matematyczno- ekologiczne:     

 • „Oto ja” – wykonanie przez każde dziecko uczestniczące w projekcie autoportretu z wykorzystaniem materiałów naturalnych (patyków, gałązek, kamieni, plastrów drewna, kory, liści
 • „Kącik przyrodniczo – badawczy” – zaaranżowanie kącika przyrodniczo – badawczego i aktualizowanie go zgodnie z porami roku wg pomysłu nauczyciela
 • „Cyfry z natury” – stworzenie/ułożenie cyfr (w zakresie 1-10) wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego.
Koło lingwistyczne:     

 • Nauka piosenki pt. „Rd light stop, green light go!”
 • „Good morning, mr. Rooster”

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją     

Utrwalanie pracy w określonym czasie wg zegara daltońskiego.

„Kolorowe światła!”

 1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

bis

tak już musi być.

 1. Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,

by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 1. Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują,

czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 

 

„Życzenia dla pani”

Życzymy Paniom tak jak nikt nie życzy

Spełnienia wszystkich marzeń,

Zdrowia, szczęścia i słodyczy.

I życzymy tak jak życzy dobra wróżka

By spełniły się życzenia

Z samego końca waszego serduszka.

 

Nasza Pani wszystko wie!            

Ile słoni jest w Afryce,

Czy są ludzie na Księżycu,

Co król jada na śniadanie,

Gdzie nietoperz ma mieszkanie,

Za to dzisiaj w dzień świąteczny,

Każdy z nas jest bardzo grzeczny,

Dziś piosenki zaśpiewamy,

na bębenku zastukamy,

bo dziś Pani Święto jest.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V Tygryski

WRZESIEŃ 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Zadka

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Witamy w przedszkolu ! ”

TERMIN: 2.09- 13.09.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

IV.2. IV.4 ,IV.5, IV.6,

2.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych, w tym wskazywania kształtów
w najbliższym otoczeniu (koło ,trójkąt, kwadrat, prostokąt)

IV.9, IV.12, IV.11,

4.

Wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych.

IV.12, IV.11,

5.

Kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

IV.1,IV.7,

6.

Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

III.7, III.8,

7.

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym.

III.7, III.9,

8.

Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

III.7, III.8

9.

Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu)

II.1, III.5, II.8,

10.

Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy.

III.4, III.6, III.8, III.9

11.

Wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

IV.8, IV.11

12.

Wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

IV.12, IV.15, IV.16

13.

Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

III.9

14.

Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Zestaw ćw. porannych
pt. „ W naszym przedszkolu”, „Na drodze”.

I.5

15.

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zestaw ćw. gimnastycznych nr I wyd. Nowa Era

I.8, I.9

16.

Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)

I.8, I.9, IV.8,

17.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

I.7, I.9,

18.

Doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania) wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

IV.9, IV.12,

19.

Kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej

IV.9, IV.13

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Kolorowa jesień ”

TERMIN: 16.09-27.09.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  

Usystematyzowanie wiadomości na temat jesieni. Sprawdzenie dotychczasowej wiedzy dzieci na temat tej pory roku.

IV.18, IV.19
 1.  

Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
i przeżyciami.

IV.9, IV.18
 1.  

Kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń.

 
 1.  

Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby.

I.8, I.9
 1.  

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie.

IV.6,
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „1”.

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie słuchu fonematycznego – analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych

 
 1.  

Wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych.

 
 1.  

Wdrażanie do globalnego czytania.

IV.2,
 1.  

Rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru.

IV.11
 1.  

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego).

IV.12
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „2”

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia.

IV.11, IV.7
 1.  

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zestaw ćw. gimnastycznych nr I wyd. Nowa Era Zestaw ćwiczeń porannych pt. „ Dziarskie przedszkolaki”, „ Razem ćwiczymy”.

I.5, I.8

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć, wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego

I.4, I.7, I.6

Rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych

i niewerbalnych

II.1, II.2, II.6

Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej, kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych
w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, ustępowanie,

pomaganie słabszym/potrzebującym), rozwijanie postawy współdziałania

II.4, II.7, II.9

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 
Koło ekologiczne:      

 • Tworzenie kącika przyrody pod kątem wspomnień z wakacji.
 • Zbieranie darów jesieni: kasztanów, żołędzi, ozdobnych dyni, suszonej jarzębiny w celu wzbogacenia kącika przyrodniczego.
 • Zbiórka kasztanów w celu dokarmiania zwierząt zimą.
 

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją

 

„Kolorowe światła”

 1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

tak już musi być.

 1. Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,

by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 1. Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują,

czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 

„Ważne telefony”

Nie jest ich zbyt dużo, w sumie tylko cztery.

Ale każdy musi poznać te numery.

Więc słuchajcie pilnie, co wam teraz powiem,

999 łączy z pogotowiem.

998 wzywa straż pożarną, zwłaszcza gdy od dymu robi się już czarno.

997 po policję dzwoni, która, o już jedzie, by złodzieja gonić.

Jeszcze 112, numer alarmowy, ten szczególnie trzeba wbić sobie do głowy.

Bo ten numer wszystkie inne zastępuje,

I gdy coś się dzieje, życie nam ratuje.