Drodzy Rodzice.

W miesiącu styczniu 2017, w ramach realizacji działań skierowanych na profilaktykę antyalkoholową, rozpoczynamy realizację projektu „Wychowanie do wartości”. Będzie on realizowany do listopada 2017.

Niniejszy projekt ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu.

Uzależnienia stanowią poważny problem społeczny i wychowawczy. Wielu młodych ludzi zamiast efektywnie przygotować się do przyszłego życia zawodowego i społecznego ucieka w niszczące organizm nałogi.

Substancje mocno działające na organizm i psychikę człowieka to narkotyki, alkohol, nikotyna i inne środki, np. leki. Istnieje silna zależność między zażywaniem przez młodego człowieka w/w środków a nałogiem u dorosłego. Dlatego profilaktykę należy prowadzić od najmłodszych lat, a więc już w przedszkolu.

Jak uchronić młodego człowieka przed narastającą groźbą uzależnienia się od alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków? Jak nauczyć radzenia sobie z konfliktami, agresją, przemocą, stresem coraz częściej obecnym w naszym życiu? Można już od najmłodszych lat ukazywać sposoby na zagospodarowanie czasu wolnego, wyposażyć dzieci we właściwe wartości.

Cele projektu to:

– Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia

–  Rozróżnianie dobra od zła

– Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego

postępowania / z przypadkowych spotkań z nieznajomym

– Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny)

– Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami oraz

najbliższym środowiskiem

– Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka

– Tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości,                                                                                     – Kształcenie u dzieci nabywania umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć                                     – Wdrażanie dzieci do nazywania i wyrażania uczuć i myśli innych,                                                                                                                          – Wzmacnianie poczucia własnej wartości,                                                                                              

– Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy (działania naprawcze)

– Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu

(promocja postaw asertywnych)

–  Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych

– Uczenie postaw asertywnych – umiejętność odmawiania wzięcia używek,

– Radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

– Wprowadzanie dzieci w świat literatury,

– Kształcenie nawyków czytelniczych- książka jako alternatywa spędzania czasu wolnego,

– Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie,

– Przekazywanie za pomocą literatury wartości moralnych,

– Uczenie obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Cele realizowane będą w oparciu o bloki tematyczne:

  • Wiem jak przeciwdziałać agresji i przemocy
  • Moje prawa i obowiązki
  • Czytam, bo lubię