Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców do zapisywania dzieci

na nowy rok szkolny 2019/2020

 Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis:

www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

od dnia 01.03.2019 r. od godz. 9.00 do 15.03. 2019 r. do godz.15.00 

Oferta dostępna jest od  dnia 28.02.2019 r.

Wydrukowane wnioski należy zanieść do przedszkola pierwszego wyboru najpóźniej do dnia 15.03.2019r. do godz. 15.00

Wnioski nie zarejestrowane w przedszkolu pierwszego wyboru nie wezmą udziału w rekrutacji.

Potwierdzenie woli  od 9.04.2019 godz. 9.00 do 15.04.2019 godz. 15.00

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 12/19
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG


z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.), art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), oraz §7 ust. 2 pkt 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, stanowiące go załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 90/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne oraz Kierownikowi Referatu Oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Kołobrzeg
Anna Mieczkowska

Dokumenty: