Doświad­cze­nie nazy­wane zega­rem jodo­wym jest pro­ste w wyko­na­niu, nie wymaga trud­no­do­stęp­nych sub­stan­cji che­micz­nych i zapew­nia fascy­nu­jący efekt wizu­alny.

Efekt obja­wia się zwy­kle zmianą barwy roz­tworu zacho­dzącą nagle po pew­nym cza­sie.

Do jego przeprowadzenia potrzebowaliśmy: mąki ziemniaczanej, witaminy C, jodyny, wody utlenionej, oczywiście w odpowiednich proporcjach.To nie jest tak, że udało nam się to za pierwszym razem.Dopiero za trzecim podejściem mogliśmy podziwiać szybką zmianę barwy płynu z białego na czarny.Okazuje się, że zacho­wa­nie odpowiedniej kolej­no­ści doda­wa­nia sub­stan­cji jest bar­dzo ważne!Dłu­gość ocze­ki­wa­nia na zabar­wie­nie się substancji zajęła nam ok.3 minut.Warto było czekać!

Irena Sempruch