Wychowawca: mgr Anna Kaszubowska

Nauczyciel: mgr Anna Miszewska

Pomoc nauczyciela: Anna Bednarczyk

 

 

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VIII

CZERWIEC 2019

NAUCZYCIELE: Anna Kaszubowska, Małogorzata Zachaczewska

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Sporty letnie”

TERMIN: 27.05.2019 – 31.05.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Rozwijanie zainteresowania dzieci na temat letnich dyscyplin sportowych, utrwalenie nazw różnych dyscyplin sportowych. Posługiwanie się nazwami letniego sprzętu sportowego. IV.2, IV.5, IV.6, IV.9, IV.20

2.

Uświadomienie konieczności dbania o zdrowie poprzez aktywność fizyczną. Stworzenie mapy korzyści wynikających z uprawiania sportu. III.6, IV.1, IV.6, IV.19

, 3.

Zdrowie” – tworzenie mapy skojarzeń do słowa. IV.1, IV.6, IV.19

4.

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych – ćwiczenia rzutne, skoczne, bieżne, równoważne; rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności dzieci. I.4, I.5, I.8, I.9

5.

Uczestniczenie w scenkach dramowych nawiązujących do tematyki sportowej. II.4, II.9, IV.1,

6.

Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania podczas letnich zabaw i aktywności ruchowych. II.3, II.8, III.5, III.6

7.

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez porównywania dwóch obrazków – rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez zaznaczanie różnic na obrazkach. IV.9

8.

Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie. IV.2, IV.5, IV.9, IV.16,

9.

Ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej; utrwalenie umiejętności określania samogłosek i spółgłosek w wyrazach. IV.2, IV.4, IV.6

10.

Utrwalenie poznanych liter. Doskonalenie umiejętności czytania krótkich tekstów. IV.2, IV.4

11.

Rozpoznawanie nazw figur geometrycznych. Tworzenie sylwet sportowców z wykorzystaniem figur geometrycznych. IV.1, IV.8, IV.9, IV.12,

12.

Utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy.

IV.16

13.

Udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich.

I.5, I.7, I.8, I.9, II.2, II.4, II.7, III.2, III.5, III.7

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Dzień dziecka”

TERMIN: 03.06.2019 – 07.06.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Prawa dziecka – zapoznanie się z wybranymi prawami dziecka, rozumienie ich znaczenia.

II.1, II.2, II.4, II.6, II.7, II.8, III.1,

2.

Oglądanie ilustracji dzieci z różnych regionów świata. Opisywanie i porównywanie wyglądu dzieci, z których pochodzą. Wdrażanie do tolerancji, poszanowania i akceptacji odmienności drugiego człowieka.

II.2, II.4, II.6, II.9, III.1, III.2, III.5, III.6, III.7

3.

Przyjaciel” – burza mózgów. Zrozumienie znaczenia posiadania przyjaciela, tworzenie portretu najlepszego przyjaciela. Dokonywanie oceny zachowania dzieci w różnych sytuacjach.

II.2, II.4, II.9, III.2, III.4, III.5, III.6, III.8, III.9

4.

Celebrowanie Tygodnia Dziecka – uczestniczenie w dniu artysty (rozwijanie aktywności twórczej oraz sprawności manualnej), wyjście do kina (wdrożenie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych), wycieczka, udział w festynie i pikniku na świeżym powietrzu. I.2, I.5, II.2, II.4, II.8, II.11, III.2, III.4, III.6, III.8, III.8, IV.1, IV.8, IV.9, IV.19

5.

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz społecznością przedszkolną poprzez uczestniczenie w Festynie Rodzinnym, zaangażowanie rodziców do organizacji festynu. II.3, II.7, III.1, III.7, IV.8

6.

Udział w wycieczce do Parku Dinozaurów – wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki, czerpanie radości ze wspólnej zabawy. II.3, II.8, III.5, III.6, III.8

7.

Doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo – sutkowego poprzez układanie historyjki obrazkowej. IV.5

8.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów, tworzenia zbiorów, porównywania liczebności zbiorów. Dalsze rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez udział w zabawach ruchowych. IV.12, IV.14

9.

Ćwiczenie pamięci słownej poprzez naukę wiersza na pamięć. IV.2, IV.5

10.

Doskonalenie umiejętności kodowania. IV.9, IV.4, IV.8

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Wkrótce wakacje”

TERMIN: 10.06.2019 – 28.06.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Rozmowa na temat wakacji – wypowiadanie się na temat możliwości spędzania wakacji oraz miejsc, które można odwiedzić. Wdrożenie do wypowiadania się pełnym zdaniem i piękną polszczyzną. IV.2, IV.5, IV.6, IV.10, IV.18

2.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Poznanie naturalnego następstwa czasu – cykliczności pór roku. Omówienie charakterystycznych cech lata. II.11, IV.2, IV.5, IV.6, IV.16, IV.18, IV.19

3.

Utrwalenie wiadomości na temat różnych środków transportu. IV.2, IV.9

4.

Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw letnich oraz w czasie podróży. II.3, II.8, III.5, III.6

5.

Podróże małe i duże- oglądanie książek i ilustracji przedstawiających ciekawe zakątki świata oraz charakterystyczne dla nich budowle i miejsca; dzielenie się swoimi przeżyciami na temat odwiedzanych miejsc oraz planów wakacyjnych. IV.2, IV.5, IV.6, IV.10, IV.19

6.

Prezentacja programu artystycznego na uroczystości z okazji „Pożegnania przedszkola” – zachęcanie dzieci do występów publicznych, pokonywania tremy oraz wiary we własne możliwości. II.2, II.4, II.8, III.1, III.2, III.7, IV.1, IV.2, IV.7,

7.

Wdrażanie do nauki pisania poprzez próby pisania poznanych liter w małej liniaturze. IV.8, I.7

8.

Rozwijanie umiejętności czytania krótkich tekstów ze zrozumieniem z wykorzystaniem metody czytania sylabami; odczytywanie sylab i składanie je w wyrazy.

Rozwijanie umiejętności przyporządkowywania podpisów do obrazków – utrwalenie poznanych liter.

IV.2, IV.4

9.

Słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci, zachęcanie do wypowiadania się na temat słuchanych utworów; wdrożenie do budowania wypowiedzi poprawnej stylistycznie. IV.3, IV.5, II.1

10.

Doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez tworzenie dialogów w czasie odgrywania scenek dramowych i wypowiadanie się na określony temat. IV.2, IV.5, IV.6

11.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 poprzez rozwiązywanie działań matematycznych; kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania prostych zadań tekstowych do ilustracji z wykorzystaniem metody „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

IV.15

12.

Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. IV.1, IV.7

13.

Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik IV.1, IV.8

14.

Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. I.4, I.5, I.8, I.9

15.

Doskonalenie umiejętności ważenia, zabawy badawcze z użyciem wagi. IV.13
Realizacja projektu „Odpowiedzialnie w przyszłość” – zrealizowanie bloku tematycznego: „Umiem mówić nie” do bajki terapeutycznej pt Laleczka w przedszkolu”.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Wdrożenie do zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw w przedszkolu, na świeżym powietrzu oraz podczas wycieczek i wyjść poza teren przedszkola. III.5, III.7, III.8
Ukazywanie dzieciom niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia sytuacji w czasie wakacji.  

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Rozwijanie umiejętności współpracy i szacunku do kolegów poprzez wykonywanie zadań w grupie. II.2, II.4, II.7, II.8
Prawa dziecka – uświadamianie dzieciom ich praw poprzez uczestniczenie w scenkach dramowych. II.1, II.8, IV.1
Słuchanie bajek o charakterze terapeutycznym – kształtowanie umiejętności budowania pozytywnego obrazu własnego „Ja”. II.6, II.8, II.9, III.8,

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

czerwiec

Koło matematyczne:

 • Dodaję i odejmuję – wykonywanie działań na dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 • Co waży więcej?– porównywanie w trakcie ważenia dwóch przedmiotów;
 • Potrafię liczyć pieniądze:

  – liczenie pieniędzy, ustalanie ile ich jest razem;

  – sprawnie liczenie pieniędzy nie tylko w sytuacjach zadaniowych, ale i życiowych.

Koło plastyczne:

 • Wszystkie dzieci nasze są” – inwencja twórcza dziecka;
 • Wesołe słoneczka”– wypełnianie konturu różnymi technikami: plasteliną, bibułą, gąbką namoczoną farbą, posypką z naturalnego materiału;
 • Letnie witraże” – tworzenie wycinanki witrażowej;
 • Moje wakacje” – tworzenie pracy techniką collage.
Koło ekologiczne:

 • Realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”;
 • Kolorowa łąka” – poznajemy świat owadów i kwiatów;
 • Tworzenie własnego akwarium, jako przykład jednego z ekosystemów;
 • Jestem odkrywcą” – zabawy badawcze w ogrodzie, tworzenie albumu robaczków.

PLAN DALTOŃSKI

czerwiec

Tablica zadań” – dalsza kontynuacja pracy z wykorzystaniem tablicy zadań dla dzieci; rozwijanie umiejętności planowania oraz wdrożenie do poczucia odpowiedzialności za własne działania.
Praca w grupach” – rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi oraz „zdrowej rywalizacji”.
Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie z wykorzystaniem metody : „Kosz i walizeczka”.
Siatka przyrostu wiedzy” – rozwijanie umiejętności oceny posiadanej wiedzy oraz planowania wspólnej pracy.

WIERSZ:

Mam prawo do…” J.Poloczek

Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia.

Mam prawo do miłości, radości i tworzenia.

Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary.

Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy.

Mam prawo do chleba, ubrania, pokoju.

Mam prawo do gniewu i złego nastroju.

To wszystko jest takie poważne, dorosłe,

powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.

Chcę się bawić w piaskownicy,

dom zbudować dla dżdżownicy.

Z kolegami w piłkę grać i niczego się nie bać.

Piosenka „Hej przedszkole, ukochane”

Słowa i muzyka: K. Bożek -Gowik

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki

a Ty już kończysz swe siedem lat,

żegnasz zerówkę lub sześciolatki

i zaraz ruszysz dalej w świat.

Ref: Hej, przedszkole ukochane,

co bez ciebie zrobię ja?

Może jednak tu zostanę

jeszcze rok lub dwa.

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie

a dworze lata nadchodzi dzień,

dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek

przedszkole właśnie kończy się.

Ref: Hej, przedszkole ukochane…

3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę

bo po wakacjach nie wrócisz już.

Wspominaj często przedszkolne progi,

by miłych wspomnień nie krył kurz.

Ref: Hej, przedszkole ukochane…

Piosenka „ Do widzenia przedszkole”
1.
Gdy szedł wrzesień przez zielony las, w deszczu z parasolem,
wszystkie dzieci wtedy pierwszy raz, witały przedszkole.

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole, Przy naszej piosence witamy przedszkole,
Oraz naszą panią, lalki piłki, misie, Witamy już dzisiaj witamy!

2. Przyszła zima, zagrał mroźny wiatr, Gwiżdże już na polach.
Sypnął śniegiem, pozostawił ślad, W drodze do przedszkola.

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole, Przy naszej piosence wesoło w przedszkolu,
Jest i nasza pani, lalki, piłki, misie, Zabawa to dzisiaj zabawa!

3.Już jaskółka biało-czarny ptak, Gniazdo ma w stodole.
W koło zieleń, to już lata znak, Czas żegnać przedszkole.

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole, Przy naszej piosence żegnamy przedszkole,
Oraz naszą panią, lalki, piłki, misie. Żegnamy już dzisiaj żegnamy.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VIII

KWIECIEŃ 2019

NAUCZYCIELE: Anna Kaszubowska, Małogorzata Zachaczewska

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Wiosna w lesie i zagrodzie”

TERMIN: 01.04.2019 – 12.04.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Rozwijanie zainteresowania dzieci na temat życia zwierząt hodowlanych, leśnych i egzotycznych – klasyfikowanie zwierząt ze względu na środowisko, w którym żyją. IV.12, IV. 18, IV.4

2.

Kształtowanie umiejętności podziału zwierząt ze względu na gatunki: ssaki, ptaki, ryby, gady, płazy – ćwiczenia w klasyfikowaniu według określonej cechy. IV.12, IV.18

3

Rozwijanie poczucia empatii i troski wobec zwierząt – stworzenie kodeksu „Przyjaciela zwierząt”. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zwierzęta. II.10, IV.18

4

Utrwalenie wiadomości na temat wybranych zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Dostrzeganie korzyści wynikających z hodowli zwierząt. IV.18

5

Przygotowanie koktajlu mleczno -owocowego – przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowania napoju, wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń elektrycznych. I.1, I.3, III.5

6

Rozwijanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt poprzez oglądanie książek o tej tematyce i obserwację bezpośrednią na dworze. II.10, II.11, IV.6, IV.18, IV.19

7.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz logicznego myślenia poprzez składanie zwierząt z papieru z wykorzystaniem techniki „Origami”.

IV.1, IV.8,

8.

Zapoznanie z zawodem weterynarza oraz specyfiką jego pracy poprzez wizytę w salonie weterynaryjnym. IV.20, II.10, III.3, III.4, III.8

9.

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez porównywania dwóch obrazków – rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez zaznaczanie różnic na obrazkach. IV.9,

10.

Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie poprzez wykorzystanie metody aktywizującej „Opowiadanie z kubka”. IV.2, IV.5, IV.9, IV.16,

11.

Zapoznanie z zapisem graficznym litery „G”, „g” – ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej, utrwalenie umiejętności określania samogłosek i spółgłosek w wyrazach. IV.2, IV.4, IV.6

12.

Utrwalenie poznanych liter. Doskonalenie umiejętności czytania prostych tekstów metodą „Krakowską”. IV.2, IV.4

13.

Wdrażanie do nauki pisania poprzez próby pisania poznanych liter w małej liniaturze. IV.8, I.7

14.

Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. IV.1, IV.7

15.

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. I.4, I.5, I.8, I.9

16.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 poprzez rozwiązywanie działań matematycznych; kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania prostych zadań tekstowych do ilustracji z wykorzystaniem metody „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

IV.15

17.

Doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów i stosowania znaków matematycznych: <,>, =. IV.11, IV.15

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Obrzędy i zwyczaje wielkanocne”

TERMIN: 15.04.2019 – 19.04.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Prezentacja tradycji i obrzędów ludowych związanych z Wielkanocą; poznawanie symboli związanymi ze świętami wielkanocnymi. III.2, III.6, IV.10

2.

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do świąt Wielkanocnych. II.4, III.9

3.

Tworzenie kartek świątecznych – rozwijanie sprawności manualnych oraz umiejętności redagowania życzeń wielkanocnych. IV.1, IV.2, IV.6, IV.8

4.

Doskonalenie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu; utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się przy stole. I.2, I.3, III.6

5.

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz tworzenie radosnej atmosfery przedświątecznej poprzez uczestniczenie w zajęciach otwartych z rodzicami pt. „Wielkanocne ozdoby. II.3, II.7, III.1, III.7, IV.8

6.

Doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo – sutkowego poprzez układanie historyjki obrazkowej. IV.5

7.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów, tworzenia zbiorów, porównywania liczebności zbiorów. Dalsze rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez udział w zabawach ruchowych. IV.12, IV.14

8.

Ćwiczenie pamięci słownej poprzez naukę wiersza na pamięć. IV.2, IV.5

9.

Doskonalenie umiejętności kodowania. IV.9, IV.4, IV.8

10.

Rozwijanie w dzieciach świadomości ciała, przestrzeni i relacji poprzez uczestniczenie w aktywności fizycznej na bazie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. I.4, I.5, II.9

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Przyjaciele Ziemi”

TERMIN: 22.04.2019 – 26.04.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich występowania. II.11, III.6, IV.18

2.

Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników – kształtowanie umiejętności klasyfikowania odpadów według określonej cechy. II.11, III.2, III.5, III.6

3.

Zapoznanie dzieci z zasadami działania recyclingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów – tworzenie zabawki ekologicznej z wykorzystaniem różnych odpadów. I.6, III.6, III.9, IV.1, IV.8

4.

Kształtowanie zachowań i nawyków proekologicznych poprzez prezentację alternatywnych zachowań wpływających na dobrą jakość naszego środowiska. II.11, III.5, IV.18

5.

Rozwijanie umiejętności czytania krótkich tekstów ze zrozumieniem z wykorzystaniem metody czytania sylabami; odczytywanie sylab i składanie je w wyrazy. 

Rozwijanie umiejętności przyporządkowywania podpisów do obrazków – utrwalenie poznanych liter.

IV.2, IV.4

6.

Doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez tworzenie dialogów w czasie odgrywania scenek dramowych i wypowiadanie się na określony temat. IV.2, IV.5, IV.6

7.

Utrwalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów poprzez zabawę w sklep; poznawanie nazw sklepów, przyporządkowywanie do nich produktów oraz elementów wyposażenia; nabywanie umiejętności planowania i współuczestniczenia w zakupach. III.4,IV.12, IV.17, IV.20,

8.

Uczestniczenie w obchodach Dnia Ziemi – przemarsz połączony ze wspólnym sprzątaniem w pobliskiej okolicy przedszkola. I.7, II.11, III.5, III.6

9.

Aktywne uczestniczenie w porządkowaniu przedszkolnego ogrodu oraz wspólne sadzenie. I.7, III.8, III.9, IV.18
Realizacja projektu „Odpowiedzialnie w przyszłość” – zrealizowanie bloku tematycznego: „Wiem, że używki są złe” do bajki terapeutycznej pt „Obłoczek i wiatr”.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Wdrożenie do zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi podczas wykonywania koktajlu owocowego. III.5, III.7, III.8
Ukazywanie dzieciom niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia sytuacji poprzez rozmowy bezpośrednie oraz uczestniczenie w scenkach dramowych – kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz właściwego reagowania na nią. III.5, III.8, III.9, IV.1,

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Rozwijanie umiejętności współpracy i szacunku do kolegów poprzez wykonywanie zadań w grupie. II.2, II.4, II.7, II.8
Prawa dziecka – uświadamianie dzieciom ich praw poprzez uczestniczenie w scenkach dramowych. II.1, II.8, IV.1
Słuchanie bajek o charakterze terapeutycznym – kształtowanie umiejętności budowania pozytywnego obrazu własnego „Ja”. II.6, II.8, II.9, III.8,
Kształtowanie postaw proekologicznych – budzenie szacunku do naszej planety poprzez uczestniczenie w obchodach Dnia Ziemi; dbanie o estetykę ogrodu przedszkolnego. I.7, II.11, III.5, III.6

PLAN DALTOŃSKI

kwiecień

Tablica zadań” – dalsza kontynuacja pracy z wykorzystaniem tablicy zadań dla dzieci; rozwijanie umiejętności planowania oraz wdrożenie do poczucia odpowiedzialności za własne działania.
Praca w grupach” – rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi oraz „zdrowej rywalizacji”.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie z wykorzystaniem metody : „Kosz i walizeczka”.
„Siatka przyrostu wiedzy” – rozwijanie umiejętności oceny posiadanej wiedzy oraz planowania wspólnej pracy.

WIERSZ: „Pisanki” Krystyna Różecka

Pisanki, pisanki, jajka malowane,

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe,

na nich malowane bajki pisankowe.

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce,

śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki.

Na każdej pisance piękne opowiastki.

PIOSENKA: „Kwiecień – plecień”

1. Idzie z kwietniem rowem zielonym
Pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.
Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku
Kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.

Ref. Kwiecień – plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata
Kwiecień – plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata

2. Śniegiem sypnęło, czy kwiaty wschodzą,
Na pożegnanie ostatnim mrozom
Uderza wiosna o skrzydła ptakom,
Śpiew się poturlał z góry po dachu.

Ref. Kwiecień – plecień, bo przeplata…

PIOSENKA „Wieziemy kogucika”

1. Wieziemy tu kogucika,

dajcie jajek do koszyka,

dajcie, aby choć ze cztery,

a do tego ze trzy sery

dla kogucika!

Kukuryku!

2. Do was tutaj wstępujemy,

zdrowia, szczęścia winszujemy,

dajcie też, co macie dodać,

zdrowia, szczęścia nie żałować

dla kogucika!

Kukuryku!

3. Oj, zieleni się, zieleni

młoda trawka tuż przy ziemi,

kukuryku, kukuryku

już i pełno jest w koszyku

dla kogucika!

Kukuryku!

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VIII  

MARZEC 2019

NAUCZYCIELE: Anna Kaszubowska, Małgorzata Zachaczewska

   

 

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:  

„Kołobrzeg nasze miasto”

TERMIN: 11.03.2019 r.- 15.03.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ
1. Zlokalizowanie Kołobrzegu na mapie Polski. Przedstawienie jego położenia i charakterystyki terenu. Doskonalenie czytania krótkich wyrazów związanych z mapą: Kołobrzeg, morze, góry itp. III.8, III.9, IV.2. IV.4 , IV.6, IV.9, IV.18, 
2. Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, historią, zabytkami, pięknem krajobrazu). II.11, III.2, IV.1, IV.6, IV.10,
4. Poszerzenie słownictwa związanego z miastem i jego urbanistyką- co to jest ratusz, urząd miasta, zabytki, muzea itp. IV.2, IV.3, IV.5, IV.6
5. Kształcenie umiejętności tworzenia logicznej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi w czasie opowiadania przez dzieci o znanych sobie miejscach Kołobrzegu. IV.2, IV.6, IV.9.
6. Wykonywanie ćwiczeń w zakresie analizy i syntezy obrazkowej; rozcinanie ilustracji na części i ponowne scalanie. I.7, I.8, IV.9
7. Rozwijanie zainteresowania muzyką poprzez śpiewanie piosenek oraz grę na instrumentach perkusyjnych. Rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno- ruchowe. IV.1, IV.7
8. Doskonalenie małej motoryki poprzez ćwiczenia grafomotoryczne- próby pisania liter i krótkich wyrazów w  małej liniaturze. I.7, I.8, IV.8,
9. Zapoznanie z zapisem graficznym litery: „r” IV.2, IV.4
10. Poznanie legend związanych z Kołobrzegiem. Wypowiadanie się pełnymi zdaniami na temat usłyszanych opowiadań, wyrażanie swojego zdania i opinii o usłyszanym tekście. III.9, IV.3, IV.5, IV.6, IV.10
11. Rozwijanie zainteresowań plastyczno- estetycznych po przez wykonywanie pracy plastycznej na określony temat – „Morze”: praca z instrukcją. IV.8, IV.11
12. Dostrzeganie regularności następstw odnośnie pór roku, dni tygodni i miesięcy. Wdrażanie do korzystania z dostrzeżonych regularności w sytuacjach codziennych, określanie czasu. IV.12, IV.15, IV.16
Lp. TEMAT KOMPLEKSOWY:  

„Wiosenne przebudzenie”

TERMIN: 18.03.2019 r.- 29.03.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1.        Usystematyzowanie wiadomości na temat wiosny. Sprawdzenie dotychczasowej wiedzy dzieci na temat tej pory roku. IV.2, IV.5, IV.16
2.        Zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny- poznanie znaczenia przysłowia „w marcu jak w garncu”- utrwalenie zjawisk pogodowych, zaznaczanie pogody w kalendarzu pogodowym. IV.16, IV.18
3.        Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I.2, I.9, III.5,
4.        Rozwijanie słuchu, poczucia rytmu i metrum oraz zdolności wokalnych. IV.7
5.        Obserwowanie zmian w przyrodzie związanych z nadejściem wiosny. Utrwalanie nazw roślin i ptaków związanych z porą roku jaką jest wiosna. Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków oraz ich znaczenia dla równowagi w przyrodzie. IV.2, IV.5, IV.16, IV.18, III.8, III.9,
6.        Stworzenie zegara umożliwiającego dzieciom rozpoznawanie pór dnia. Próby odczytywania godzin i prawidłowego posługiwania się wyrażeniami: rano, po południu, wieczorem. III.8, III.9, IV.15, IV.16
7.        Doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej po przez układanie puzzli i mozaiki  geometrycznej. I.7, I.9
8.        Rozwijanie umiejętności rachunkowych oraz orientacji przestrzennej. IV.14, IV.15,
9.        Zapoznanie z zapisem graficznym liter: „z”, „g”. IV.2, IV.4
10.    Wycieczka do pobliskiego parku w celu obserwacji przyrody. Stworzenie albumu rysunkowego zapamiętanych oznak nadchodzącej wiosny. I.9, IV.1, IV.8, IV.9,
11.    Zakładanie własnej hodowli ziół- poznanie sposobu pielęgnowania roślin, ich wykorzystania w kuchni. III.7, IV.18,
12.    Poznanie pracy ogrodnika — czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy, którymi się posługuje. III.6, IV.20
13.    Obchodzenie pierwszego dnia wiosny- wspólnie z rodzicem wykonanie wiosennego nakrycia głowy, udział w zabawach muzyczno- ruchowych oraz quizie dotyczącym utrwalenia poznanych wiadomości o wiośnie. III.1, III.2, II.6, IV.1, IV.7, IV.4
14.    Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. IV.1, IV.7
15.    Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, skocznych, rzutnych i równoważnych. I.5, I.8, I.9
16.    Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych. IV.1, IV.8
17.    Utrwalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych poprzez słuchanie bajek terapeutycznych oraz uczestniczenie w scenkach dramowych. II.1, II.2, II.4, II.6,
18.    Realizacja projektu „Odpowiedzialnie w przyszłość” –  zrealizowanie bloku tematycznego: „Jestem asertywny” do bajki terapeutycznej pt „Miś i żółte auto”
PROGRAM PROFILAKTYCZNY Unikania zagrożeń w życiu codziennym – zarówno w przedszkolu, jak i w domu, na podwórku, na  wycieczce itd. II.7, III.5,
Dostarczanie wzorców zachowań i postępowania, jak zadbać i zachować bezpieczeństwo własne i innych I.5, III.5, III.8
 Doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu przedszkolnego I.7, II.3, III.5
PROGRAM WYCHOWAWCZY Poznawanie tradycji i piękna regionu po przez poszerzanie wiedzy na temat naszego miasta oraz poznawania legend i zabytków Kołobrzegu. II.11, III.2, III.8, III.9,
Szanowanie dorosłych, młodszych i rówieśników po przez przestrzeganie kodeksu grupy, nie przeszkadzaniu sobie w zabawie oraz okazywanie szacunku do odmiennego zdania i indywidualnych potrzeb drugiej osoby. III.1, III.2, III.4, III.7
Kształtowanie umiejętności psychospołecznych.- radzenie sobie z negatywnymi emocjami, akceptowanie wad i zalet drugiej osoby. III.6, III.7, III.8, III.9
PLAN DALTOŃSKI „Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
„Pożegnanie” – przygotowanie plansz pożegnalnych – wybór sposobu na pożegnanie się z nauczycielem i dziećmi – wzmocnienie więzi emocjonalnej w grupie.
Przygotowanie sal i budynku przedszkola do Otwartych Dni Daltońskich.
       

PIOSENKA:Maszeruje wiosna”

 

 1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna

maszeruje drogą mała wiosna

ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło

lecą i świergoczą głośno i wesoło

Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat

gdy go w górę wznosi – zielenieje świat.

 

2.Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu małą torebeczkę

chętnie żuje gumę i robi balony

a z nich każdy jest zielony.

 

Maszeruje…

 

3.Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas

każda trawka chce już być zielona

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła

zima by została mroźna.

 

Maszeruje…

 

Wiersz „Idzie wiosna”

Idzie wiosna: Puk, puk, puk …w okienko!

– Wyjdźcie dzieci prędko.

 

Idzie już wiosenka i słoneczko świeci.

Z baziami gałązkę w ręku ma wierzbową.

 

I za pasem wiązkę przylaszczek liliowych.

Idzie piękna pani z jasnymi włosami.

W zielonej sukience, wyszytej kwiatami.

 

Idzie, uderza witką wierzbową z baziami.

Pokrywa się wszystko młodymi listkami.

 

Słono złote świeci, idzie piękna pani.

Puk, puk … chodźcie dzieci na wiosny spotkanie!

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VIII

LUTY 2019

NAUCZYCIELE: Anna Kaszubowska, Anna Miszewska

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Dziecko małym artystą”

TERMIN: 11.02.2019 – 22.02.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Utrwalenie znaczenia pojęcia „sztuka”. Zapoznanie dzieci z charakterystyką różnego rodzaju form sztuki: malarstwo, rzeźba, architektura, teatr fotografia, literatura oraz związanymi z nimi zawodami i narzędziami potrzebnymi do jej tworzenia. III.8, III.9, IV.2., IV.6, IV.19, IV.20

2.

Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książek, tworzenie projektu okładki ulubionej książki. IV.1, IV.6, IV.9

4.

Słuchanie treści bajek; rozwijanie umiejętności odróżniania świata fikcji od rzeczywistości. Rozwijanie zainteresowania literaturą. IV.2, IV.3, IV.5, IV.6

5.

Poznawanie różnego rodzaju dzieł malarskich: pejzaż, portret, martwa natura. IV.2, IV.6, IV.9.

6.

Rozwijanie zainteresowania rzeźbą poprzez tworzenie własnej rzeźby z masy solnej.

IV.1, IV.8

7.

Rozwijanie zainteresowania architekturą poprzez tworzenie własnego projektu. IV.1, IV.8

8.

Zapoznanie z wyglądem i budową aparatu fotograficznego. IV.1, IV.19

9.

Rozwijanie zainteresowania teatrem – tworzenie własnych sylwet przedstawiających postacie z bajek; wcielanie się w role podczas swobodnej inscenizacji z użyciem pacynek. IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, IV.7, IV.19

10.

Rozwijanie zainteresowania muzyką poprzez śpiewanie piosenek oraz grę na instrumentach perkusyjnych. IV.1, IV.7

11.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych poprzez układanie historyjki obrazkowej. IV.5

12.

Zapoznanie z zapisem graficznym liter: „s” i „w”. IV.4, IV.2

13.

Wdrażanie do nauki czytania poprzez doskonalenie analizy słuchowej wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów z poznanych liter. IV.2, IV.4

14.

Wdrażanie do nauki pisania poprzez wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych: pisanie znaków literopodobnych i liter po śladzie i samodzielnie. IV.8, I.7

15.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się znakami matematycznymi <,>,=; porównywanie liczebności zbiorów. IV.15

16.

Doskonalenie umiejętności określania przedmiotów w przestrzeni oraz określania kierunków: prawo, lewo. IV.14

17.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – wykonywanie ćwiczeń skocznych. I.4, I.5, I.8, I.9

18.

Uczestniczenie w zabawach dramowych – odgadywanie postaci z bajek oraz czynności związanych z poszczególnymi rodzajami sztuki.

IV.1, IV.3,

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

W przestrzeni kosmicznej”

TERMIN: 25.02.2019 – 08.03.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Wyjaśnienie pojęcia: „Kosmos”, tworzenie mapy skojarzeń do tego słowa. IV.2, IV.6

2.

Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa; wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz. IV.9, IV.18

3.

Zapoznanie z historią naszej planety – poznanie środowiska życia dinozaurów. IV.2, IV.16, IV.18., IV.19

4.

Porównywanie wyglądu dinozaurów i zwierząt żyjących współcześnie. II.10, IV.18

5.

Pogłębienie wiedzy z zakresu kosmosu; wymienianie nazw planet oraz pojęć związanych z tą tematyką: słońce, księżyc, gwiazdy. Omawianie ich wyglądu. Tworzenie plakatu przedstawiającego kosmos. II.11, V.1, IV.2, IV.11, IV.18

6.

Przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika oraz jego odkryć. Zapoznanie z ruchem obrotowym Ziemi wokół słońca i własnej osi. III.2, IV.10, IV.18

7.

Poznawanie zawodów związanych z tą tematyką: astronauta, astronom, archeolog. IV.20

8.

Słuchanie opowiadań dla dzieci o tematyce kosmosu; zachęcanie do wypowiadania się na temat słuchanych utworów. IV.2, IV.5, IV.19

9.

Wykonywanie ćwiczeń w zakresie analizy i syntezy obrazkowej; rozcinanie ilustracji na części i ponowne scalanie. IV.9

10.

Zapoznanie z zapisem graficznym liter: „p” i „r”. IV.2, IV.4

11.

Doskonalenie umiejętności porównywania, różnicowania i nazywania wielkości przedmiotów; dokonywanie pomiaru długości przy pomocy różnych miar. IV.12, IV.13

12.

Utrwalenie nazw figur geometrycznych poprzez układanie z nich postaci dinozaura. IV.12

13.

Utrwalanie poznanych cyfr, próba tworzenia kolejnych liczb, próba rozwiązywania prostych działań matematycznych; wprowadzenie znaków: +,-,=. IV.15

14.

Utrwalenie nazw liczebników porządkowych. IV.15

15.

Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. IV.1, IV.7

16.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, skocznych, rzutnych i równoważnych. I.5, I.8, I.9

17.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych. IV.1, IV.8

18.

Aktywność na świeżym powietrzu: obserwacja przyrody: drzew, ptaków; uzupełnianie karmnika dla ptaków. II.10, II.11, IV.18

19.

Utrwalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych poprzez słuchanie bajek terapeutycznych oraz uczestniczenie w scenkach dramowych. II.1, II.2, II.4, II.6,

20.

Realizacja projektu „Odpowiedzialnie w przyszłość”: zrealizowanie scenariusza „Wiem, komu ufać”.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola; nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych; II.3, III.5,
Wdrożenie do zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po budynku przedszkola i ogrodzie przedszkolnym. I.5, III.5, III.7
Wyuczenie postawy ograniczonego zaufania wobec ” obcych” osób. II.1, II.4, II.6, II.7

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Uczestniczenie dzieci w zabawach integrujących grupę; scenkach dramowych, ocenianie zachowania dzieci w różnych sytuacjach, kształtowanie postaw asertywnych i empatycznych. II.1, II.4, II.6, II.9
Słuchanie bajek o charakterze terapeutycznym – rozróżnianie emocji i uczuć pozytywnych i negatywnych. II.6, II.8, II.9, III.8,
Wyjście do biblioteki – wdrożenie do prawidłowego zachowania się w tego typu miejscach. III.2, III.4, III.6, III.7

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Logopedia grupowa: korygowanie wad wymowy, praca w grupie.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawnienie funkcji słuchowo – językowych i poznawczych; ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi.
Zajęcia grupowe z psychologiem – nabywanie kompetencji społecznych.
Zajęcia wyrównawcze:   

 • ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
 • ćwiczenia w zakresie doskonalenia sprawności manualnej, głównie ćwiczenia manipulacyjne oraz ćwiczenia usprawniające dużą motorykę,
 • ćwiczenia w zakresie nazywania i wyrażania emocji, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • ćwiczenia w zakresie rozwijania prawidłowej wymowy: ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, ortofoniczne
 • ćwiczenia usprawniające czynności samoobsługowe

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło matematyczne:    

 • Zawody sportowe” – Pomiar długości oraz czasu
 • Nasz kalendarz” – układanie kalendarza uwzględniając prawidłowość stałego następstwa pór roku, miesięcy, dni tygodnia
 • Czym mierzymy” – odmierzanie długości klockami, patykiem, sznurkiem w codziennych sytuacjach, mierzenie obiektów narzędziami pomiaru długości;
Koło plastyczne:    

 • Bezpieczni w sieci” – tworzenie plakatów z wykorzystaniem dowolnej techniki.
 • Walentynkowe wyszywanki”wyklejanie konturu serca sznurkiem.
 • Bałwanki” – lepienie z plasteliny.
Koło ekologiczne:    

 • Czy możliwe jest życie bez elektryczności?
 • Badanie właściwości papieru
 • Dokarmiamy ptaki – wykonanie karmy dla ptaków

PLAN DALTOŃSKI

Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją
Praca w parach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi.
Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci.
Ekspert” – zachęcanie dzieci do prowadzenia przez nich zajęć koleżeńskich dla pozostałych dzieci.

PIOSENKI:

1. „Witajcie w naszej bajce”

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe
A dzieci, wiem coś o tym, latają samolotem

Ref.:
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet, ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa
Bo z nami jest weselej, ruszymy razem w knieje
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa

Ref.:
Nikt tutaj nie zna głodu….

My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo

2. „Ziemia zielona wyspa”

Nie warto mieszkać na Marsie,
Nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
Powtarzam to każdemu.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.
Chcę poznać życie delfinów
I wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
I z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa….

Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
Niech z nieba uśmiecha się słońce,
Pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa….

WIERSZ:

Nasza planeta” Bożena Forma
 

Kochamy naszą planetę
przecież na niej mieszkamy,
chcemy by była piękna
dlatego o nią dbamy.
Nie zaśmiecamy lasów
w nich żyją ptaki, zwierzęta,
to nasi przyjaciele
każdy z nas o tym pamięta.
Chcemy mieś czystą wodę
w jeziorach i oceanach,
chcemy by słońce świeciło
na czystym niebie dla nas.

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VIII

STYCZNEŃ 2018

NAUCZYCIELE: Anna Kaszubowska, Anna Miszewska

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Zimowy czas – zabawy czas”

TERMIN: 31.12.2018-11.01.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Zapoznanie dzieci z ciekawymi sposobami spędzania czasu zimą, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. IV.2, IV.16, 1V.18

2.

Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami sportów zimowych. IV.18

4.

Utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku oraz ich charakterystycznych cech; podział roku na miesiące – nauka nazw miesięcy. IV.16

5.

Pokaz i omówienie różnego rodzaju kalendarzy, tworzenie własnych kalendarzy. IV.1, IV.16

6.

Zapoznanie dzieci z tematyką zmienności dnia i nocy. IV.1, IV.16

7.

Prezentacja działania zegara – poznanie zasad odczytywania godzin na zegarze.

IV.16

8.

Doskonalenie umiejętności mierzenia z zastosowaniem wspólnej miary. IV.13

9.

Zapoznanie z zapisem graficznym litery „C”,rozpoznawanie litery wśród innych. IV.4

10.

Zapoznanie z cyfrą 0; rozwiązywanie działań z wykorzystaniem tej cyfry. IV.15

11.

Słuchanie utworów literackich; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu oraz budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. IV.2, IV.3, IV.5, IV.6

12.

Słuchanie utworów o charakterze terapeutycznym, rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji własnych i innych oraz umiejętności kontrolowania ich, rozwijanie postaw empatycznych. II.1, II.6, II.7, II.8

13.

Wdrażanie do nauki pisania poprzez wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych: pisanie znaków literopodobnych i liter po śladzie i samodzielnie. IV.8, I.7

14.

Wdrażanie do nauki czytania poprzez doskonalenie analizy słuchowej wyrazów, rozwijanie umiejętności określania samogłosek i spółgłosek w wyrazach. IV.2, IV.4, IV.6

15.

Słuchanie i śpiewanie piosenek, interpretacja ruchowa do muzyki, rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych. I.5, IV.1, IV.7

16.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – wykonywanie ćwiczeń równoważnych i rzutnych. I.4, I.5, I.8, I.9

17.

Aktywność na świeżym powietrzu: obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

II.11, IV.18, IV.16

18.

Uczestniczenie w zajęciach plastycznych rozwijających sprawność manualną dzieci oraz ich myślenie twórcze: malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, wydzieranka. IV.1, IV.8, IV.11

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

W karnawale same bale”

TERMIN: 14.01.2018 – 25.01.2018 r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Wyjaśnienie pojęcia: „Karnawał”, tworzenie mapy skojarzeń do tego słowa. IV.2, IV.6

2.

Kształtowanie umiejętności wcielania się w role różnych postaci z bajek, wypowiadanie się na temat własnych przeżyć. II.4, II.8, III.8, IV.1, IV.3

4.

Tworzenie drzewa genealogicznego, wypowiadanie się na temat własnej rodziny (głównie na temat babć i dziadków). III.2, III.3, III.6

5.

Celebrowanie święta babci i dziadka: przygotowanie występu Jasełkowego. III.2, III.6, III.8, IV1, IV.2

6.

Zapoznanie z zapisem graficznym litery „N”, tworzenie „banku słów” zaczynających się na daną głoskę, wyodrębnianie litery wśród innych liter. IV.4, IV.2

7.

Doskonalenie umiejętności odczytywania sylab i krótkich wyrazów. IV.4

8.

Słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci, zachęcanie do wypowiadania się na temat słuchanych utworów; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na przyszłość. IV.3, IV.5, II.1

9.

Wprowadzenie liczby „10”; doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach w zakresie 10, tworzenie zbiorów dziesięcioelementowych, porównywanie liczebności zbiorów. IV.12, IV.15

10.

Utrwalenie nazw monet i banknotów używanych w Polsce. IV.17

9.

Tworzenie układanek logicznych z wykorzystaniem Tangramu. IV.12

11.

Wskazywanie różnic między obrazkami, analiza i synteza obrazkowa – rozwijanie percepcji wzrokowej. IV.5, IV.9

12.

Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek, zabawę do muzyki oraz granie na instrumentach perkusyjnych. IV.1, IV.7

13.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, skocznych, rzutnych i równoważnych. I.5, I.8, I.9

14.

Odgrywanie scenek sytuacyjnych: rozwijanie umiejętności odróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych oraz radzenia sobie z nimi. II.1, II.4, II.6

15.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. IV.1, IV.8

16.

Stwarzanie możliwości do aktywności na świeżym powietrzu; dokarmianie ptaków zimą, zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. II.10, II.11, IV.18

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych; II.3, III.5,
Wdrożenie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. I.5, III.5, III.7

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Uczestniczenie dzieci w zabawach integrujących grupę; scenkach dramowych, ocenianie zachowania dzieci w różnych sytuacjach. II.1, II.4, II.6, II.9
Dalsze wdrażanie do stosowania przez dzieci zwrotów grzecznościowych. III.4
Słuchanie bajek o charakterze terapeutycznym – kształtowanie umiejętności oceniania bohaterów. II.6, II.8, II.9, III.8,
Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. III.2, III.6, III.8, IV1, IV.2

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

styczeń

Logopedia grupowa: korygowanie wad wymowy, praca w grupie.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawnienie funkcji słuchowo – językowych i poznawczych; ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi.
Zajęcia grupowe z psychologiem – nabywanie umiejętności społecznych.
Zajęcia wyrównawcze:   

 • ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej,
 • ćwiczenia w zakresie doskonalenia sprawności manualnej,
 • ćwiczenia w zakresie nazywania i wyrażania emocji, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • ćwiczenia wydłużające koncentrację uwagi,
 • ćwiczenia w zakresie rozwijania prawidłowej wymowy: ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, ortofoniczne

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

styczeń

Koło matematyczne:    

 • różnicowanie lewej i prawej strony własnego ciała oraz innych przedmiotów w przestrzeni,
 • wytyczanie kierunków w przestrzeni od obranego przedmiotu, orientowanie się na kartce papieru;
 • przekładanie jednego rytmu na drugi, kodowanie rytmu na kartce papieru w postaci szlaczka.
Koło plastyczne:    

 • Prezent dla babci i dziadka” – tworzenie odlewu z gipsu i malowanie go farbą plakatową
 • Karnawałowe stroje” – rysowanie projektu stroju balowego i wypełnianie konturu kolorową plasteliną;
 • Zimowy pejzaż” – posypywany obrazek (ryżem, kaszą), stemplowanie
 • Nie pal przy mnie proszę” – tworzenie plakatu na konkurs grupowy z wykorzystaniem technik mieszanych.
Koło ekologiczne:    

 • Nie pal przy mnie” pogadanka na temat szkodliwości palenia tytoniu,
 • Elektrostatyka” – zabawa z solą i pieprzem,
 • Niewidzialna siła” – magnes,
 • Lodowe szkiełka” – zabawy z lodem

PLAN DALTOŃSKI

styczeń

Tablica zadań” – przygotowanie i wdrożenie w życie tablicy zadań dla dzieci; rozwijanie umiejętności planowania oraz wdrożenie do poczucia odpowiedzialności za własne działania.
Praca w parach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi.
Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci.
Już potrafię” – aktualizacja umiejętności dzieci za pomocą piktogramów.

Wiersz „Dla babci i dziadka” Zofia Stanecka

Moja babcia bardzo lubi czekoladę i czytanie.

Czyta wiersze do śniadania, bajki czyta tuż przed spaniem.

Na Dzień Babci przygotuję książkę całą z czekolady,

pełną bajek z marcepana i wierszyków z marmolady.

Dziadek lubi samochody i wie wszystko o wyścigach.

Mówi o nich przez dzień cały, z babcią się do stołu ściga.

Zrobię z pudła wyścigówkę, dam dziadkowi w jego święto,

a na masce wymaluję buzię swoją uśmiechniętą.

 

Piosenka „Cztery piłki”

1. Zima piłkę ma śniegową,

w sam raz dla bałwana,

toczy ciągle piłkę nową

pięknie roześmiana.

Ref.: Hop, do góry, hop, do dołu,

piłka tu, piłka tam,

razem z zimą, razem z zimą

w piłkę gram!

2. Wiosna złotą piłkę toczy

po błękitnym niebie,

jeszcze moment, zamknij oczy –

może trafić w Ciebie…

Ref.: Hop, do góry, hop, do dołu,

piłka tu, piłka tam,

razem z wiosną, razem z wiosną

w piłkę gram!

3. W lecie piłkę mam prawdziwą,

zawsze z sobą noszę,

moja piłka jest jak żywa,

piłka za dwa grosze…

Ref.: Hop, do góry, hop, do dołu,

piłka tu, piłka tam,

razem z latem, razem z latem

w piłkę gram!

4. A jesienią pełno piłek

leży sobie w sadzie,

Jesień chodzi jak ogrodnik,

w kosze piłki kładzie…

Ref.: Hop, do góry, hop, do dołu,

piłka tu, piłka tam,

przez rok cały, przez rok cały

w piłkę gram!

 

Piosenka „Mówię Wam, mówię Wam”

1. Z dziadkiem na plac zabaw

chodzimy po szkole,

huśtać się do nieba lubimy oboje.

A kiedy do domu,

do babci wracamy,

po pysznym obiedzie

książeczki czytamy.

Ref.: Mają dla mnie czasu wiele,

to najlepsi przyjaciele.

Mówię wam, mówię wam,

jakich fajnych dziadków mam.

2. Czasami z dziadkami

na rower wsiadamy,

z koszykiem na piknik

nad wodę ruszamy.

Z dziadziusiem wędkuję,

z babunią pływamy,

wieczorem szczęśliwi

do domu wracamy.

Ref.: Mają dla mnie czasu wiele…

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA VIII   

Grudzień 2018

Nauczyciele: Anna Kaszubowska, Anna Miszewska

Lp. Temat kompleksowy: ,,Zima lubi dzieci i Mikołaj lubi dzieci”   

Termin: 3.12.2018-14.12.2018

Obszar podstawy   

programowej

  Opisywanie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla danej pory roku IV.18, IV.16
  Dobieranie odpowiedniego ubioru do pogody I.2, IV.18
3.       Poszerzanie wiedzy dotyczącej osoby i tradycji związanej z Św. Mikołajem IV.3, III.2
4.       Poszerzanie sposobów rozwiązywania konfliktów II.7, II.8, II.3
5.       Wyrażanie i opisywanie własnych emocji, umiejętne kontrolowanie ich II.1, II.6, II.7, II.8
6.       Dokonywanie samooceny własnych osiągnięć i postępowania i wyciąganie wniosków na przyszłość III.5, III.7
  Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie IV.8, I.7
8.       Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie IV.2, IV.4, IV.6, IV.8
  Zapoznanie z zapisem graficznym liter: „D” „Y”, pisanie liter po śladzie IV.4, IV.8, I.7
10.    Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu IV.3, IV.5, IV.6, IV.2
11.    Ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej IV.5
  Wykonywanie prac plastycznych, łączenie różnych technik i materiałów IV.8, IV.11
13.    Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę IV.8, IV.11, IV.12
  Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7
  Zapoznanie z zapisem graficznym liczb 7, 8, utrwalenie ich kształtu, rozpoznawanie cyfr wśród innych IV.15
  Dokonywanie pomiarów i porównywania długości (mierzenie stopą, dłonią, itp.) IV.12, IV.13
  Dalsze wdrażanie elementów kodowania IV.9, IV.14
18.    Rozpoznawanie i nazywanie banknotów i monet IV.17
  Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, I.8, I.9
Lp. Temat kompleksowy: ,,Święta tuż tuż”   

Termin: 17.12.2018-28.09.2018

Obszar podstawy   

programowej

1.       Poszerzanie wiadomości na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia III. 2, z. 9
2.       Przygotowywanie i uczestniczenie w jasełkach III.2, IV.7,
3.       Śpiewanie kolęd IV.7
4.       Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie IV.8, I.7
5.       Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie IV.2, IV.4, IV.6, IV.8
6.       Zapoznanie z zapisem graficznym litery: „B”, pisanie litery po śladzie IV.4, IV.8, I.7
7.       Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu IV.3, IV.5, IV.6, IV.2
8.       Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7
9.       Zapoznanie z zapisem graficznym liczb 9, 0 utrwalenie ich kształtu, rozpoznawanie cyfr wśród innych IV.15
10.    Klasyfikowanie elementów ze względu na dwie cechy IV.12
11.    Porównywanie długości elementów i szeregowanie ich od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie IV.13
12.    Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę IV.8, IV.11, IV.12
13.    Wykorzystywanie umiejętności orientacji na kartce do tworzenia kompozycji IV.8, IV.11
14.    Dbanie o czystość i porządek w swoim otoczeniu I.7, III.5
15.    Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Rodzaj aktywności: Planowane działania:
Koło plastyczne Świąteczne życzenia– tworzenie kartek świątecznych z kolorowego papieru   

Świąteczne witraże– tworzenie witraży z wykorzystaniem papieru i bibuły

Choinkowe ozdoby– tworzenie ozdób z masy solnej, malowanie ich farbami

Śnieżynki– wycinanie z białego, złożonego na części papieru

Koło ekologiczne Historia powstania węgla kamiennego.   

W krainie prądu elektrycznego.

Co i dlaczego dymi?.

Koło matematyczne Bałwankowe zabawy-uczestniczenie w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby, porównywanie liczb.   

Gdzie jest więcej bałwanków– Porównywanie liczb, stosowanie znaków „<”, „>”, „=”

Pierwsza choinka, druga choinka– określanie miejsca przedmiotu w rzędzie, uczestniczenie w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porządkowego liczby

Mikołaj pędzi

 

 1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta

    Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach

    Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami

   Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

 

    Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

            Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

 1. Święty Mikołaju my ci pomożemy

    I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy

    Potem pod choinką siądziesz razem z nami

   Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

 

     Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VIII

LISTOPAD 2018

NAUCZYCIELE: Anna Kaszubowska, Anna Miszewska

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jestem Polką, jestem Polakiem”

TERMIN: 29.10-16.11.2018r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Zapoznanie z mapą Polski, wskazywanie najważniejszych miast, stolicy, Wisły, granic kraju oraz własnego regionu. III.2, IV.9, IV.10

2.

Nauka i śpiewanie hymnu Polski. IV.7, IV.10

3.

Zapoznanie z polskimi legendami. III.2, IV.10

4.

Rozpoznawanie i nazywanie polskich symboli narodowych. IV.9, IV.10,

5.

Budzenie szacunku i poczucia przynależności do do własnej ojczyzny. III.2

6.

Nauka wiersza: „Polak mały”. III.2, IV.2, IV.5

7.

Uczestniczenie w obchodach Święta Niepodległości, upamiętniającego ważne wydarzenie w historii Polski – zapalenie zniczy w miejscu Pamięci Narodowej.

II.4, III.2, IV.10,

8.

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami w zakresie Unii Europejskiej i Europy. IV.10

9.

Zapoznanie z charakterystyką własnego regionu: tworzenie albumu miasta, wypowiadanie się na temat miejsca zamieszkania, podawanie adresu zamieszkania, utrwalenie nazw zawodów wykonywanych przez rodziców, wypowiadanie się na temat swojej rodziny – budowanie poczucia przynależności do rodziny i regionu, w którym mieszkamy. III.2, III.3, IV.1, IV.20,

10.

Zapoznanie z zapisem graficznym liter: „L” i „U”, rozpoznawanie litery wśród innych liter, pisanie liter po śladzie. IV.4,

11.

Zapoznanie z zapisem graficznym liczby 5, doliczanie i odliczanie w zakresie 5, tworzenie zbiorów pięcioelementowych. IV.15

12.

Słuchanie utworów literackich; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu oraz budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. IV.2, IV.3, IV.5, IV.6

13.

Słuchanie i śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach przy muzyce, rozwijanie poczucia rytmu. I.5, IV.7

14.

Uczestniczenie zabawach z elementem dramy oraz w improwizacjach ruchowych na podstawie wysłuchanego utworu, wczuwanie się w odgrywane postacie II.2, II.9, III.8, IV.1

15.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, rzutnych, równoważnych oraz skocznych. I.5, I.8, I.9

16.

Dokonywanie klasyfikacji przedmiotów ze względu na rodzaj i przeznaczenie, tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów w zbiorach, porównywanie liczebności tych zbiorów, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

IV.11, IV.12, IV.15

17.

Uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach w określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni, wskazywanie prawej i lewej strony ciała.

IV.14

18.

Doskonalenie umiejętności w zakresie „małej” motoryki, pisanie po śladzie liter i cyfr, szlaczków, ćwiczenie sprawności ręki poprzez zabawy manipulacyjne.

I.7, IV.8

19.

Aktywność na świeżym powietrzu: obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

II.11, IV.18, IV.16

20.

Uczestniczenie w zabawach rozwijających słuch fonematyczny w zakresie analizy i syntezy słuchowej: doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby oraz określania głosek w nagłosie i wygłosie, zachęcanie do dokonywania analizy i syntezy głoskowej krótkich wyrazów, czytania krótkich wyrazów i prostych zdań. IV.2, IV.4, IV.6

21.

Uczestniczenie w zajęciach plastycznych rozwijających sprawność manualną dzieci oraz ich myślenie twórcze: malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, wydzieranka. IV.1, IV.8, IV.11

22.

Uczestniczenie w eksperymentach i obserwacjach na temat właściwości wody i zjawisk atmosferycznych. IV.18, IV.19

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Przygotowania zwierząt do zimy”

TERMIN: 19.11-30.11.2018r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Utrwalenie wiadomości o ptakach występujących w Polsce (podział na te pozostające na zimę i odlatujące do ciepłych krajów). II.10, IV.18

2.

Przyporządkowywanie napisów do globalnego czytania do odpowiednich sylwet zwierząt. IV.4

3.

Porównywanie wielkości przedmiotów; szeregowanie od najmniejszego do największego i odwrotnie, doskonaleniu umiejętności liczenia. IV.15, IV.11

4.

Doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy plastyczne: malowanie, lepienie z masy solnej, wykonywanie pracy techniką origami płaskie z koła. IV.1, IV.8

5.

Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek, zabawę do muzyki oraz granie na instrumentach perkusyjnych. IV.1, IV.7

6.

Utrwalanie i systematyzowanie wiedzy na temat sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt leśnych do zimy, ich pokarmów oraz domów. II.10, IV.18

7.

Rozwiązywanie zagadek słuchowych – identyfikowanie i naśladowanie odgłosów lasu. IV.1, IV.7

8.

Zapoznanie z zapisem graficznym litery: „K”, rozpoznawanie litery wśród innych, pisanie liter po śladzie. IV.4,

9.

Zapoznanie z zapisem graficznym liczby 6, utrwalenie jej kształtu, rozpoznawanie cyfry wśród innych cyfr. IV.15

10.

Wskazywanie różnic między obrazkami, analiza i synteza obrazkowa – rozwijanie percepcji wzrokowej. IV.5

11.

Uczestniczenie w zabawach rozwijających słuch fonematyczny w zakresie analizy i syntezy słuchowej: doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby oraz określania głosek w nagłosie i wygłosie, zachęcanie do dokonywania analizy i syntezy głoskowej krótkich wyrazów, IV.2, IV.4, IV.6

12.

Czytanie krótkich wyrazów i prostych zdań. Wyodrębnianie i przeliczanie wyrazów w zdaniu. IV.4

13.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, rzutnych, równoważnych oraz skocznych. I.5, I.8, I.9

14.

Słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci, zachęcanie do wypowiadania się na temat słuchanych utworów; wdrożenie do budowania wypowiedzi poprawnej stylistycznie. IV.3, IV.5, II.1

15.

Aktywność na świeżym powietrzu: obserwacja ptaków.

II.11, IV.18

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych; II.3, III.5,
Kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowywania się podczas wykonywania niektórych eksperymentów np. tych z użyciem gorącej wody. III.5

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Uczestniczenie dzieci w zabawach integrujących grupę; scenkach dramowych, ocenianie zachowania dzieci w różnych sytuacjach. II.1, II.4, II.6, II.9
Zabawy z kostką emocji – wdrożenie do rozpoznawania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, naśladowanie stanów emocjonalnych, II.1, II.2, II.6, II.9
Odwiedzanie Miejsca Pamięci Narodowej. III.2
Ustalanie zakresu obowiązków podczas pełnienia dyżurów – wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. III.5
Poznawanie legend związanych z historią regionu i kraju. III.2, IV.3, IV.10

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

listopad

Logopedia grupowa: korygowanie wad wymowy, praca w grupie.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawnienie funkcji słuchowo – językowych i poznawczych; ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi.
Zajęcia grupowe z psychologiem – nabywanie umiejętności społecznych.
Zajęcia wyrównawcze:   

 • ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej
 • ćwiczenia w przeliczaniu elementów, tworzeniu zbiorów, porównywaniu liczebności zbiorów, kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • kształtowanie umiejętności społecznych poprzez ćwiczenia rozwijające umiejętność nazywania i wyrażania emocji, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

listopad

Koło matematyczne: liczenie przedmiotów przekraczając próg dziesiątkowy, kontynuowanie liczenia od dowolnego miejsca, liczenie piątkami i dziesiątkami pokazując na palcach, składanie liczb z odpowiednich cyfr.
Koło plastyczne: „Jesienne ludki” – wykonanie postaci i zwierząt z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego, „Symbole narodowe” – wyklejanka z bibuły, „Mój bohater Piłsudski” – rysowanie i kolorowanie kredkami portretu, „Grzybki”- tworzenie rzeźby w wykorzystaniem masy papierowej, malowanie jej farbą.
Koło ekologiczne: „Pożyteczna i szkodliwa działalność wiatru”; „zabawy z wiatrem – wykonanie wiatromierza”, „W krainie prądu elektrycznego”; „Elektrostatyka – zabawy solą i pieprzem”.

PLAN DALTOŃSKI

listopad

„Praca z instrukcją” – doskonalenie umiejętności pracy z instrukcją obrazkową, przygotowanie stanowiska pracy z instrukcją.
„Eksperci”- wprowadzenie systemu pomocy koleżeńskiej, wybór ekspertów w danej dziedzinie.
„Zegar Daltoński” – wykorzystanie zegara Daltońskiego do ustalania czasu pracy dzieci.
„Już potrafię” – przygotowanie tablicy z wizualizacją posiadanych przez dzieci umiejętności.
„Tablica zadań” – przygotowanie i wdrożenie wizualizacji planowania zadań dla dzieci na tablicy zadań.

HYMN POLSKI „Mazurek Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Sąsiadeczko – wiewióreczko”

Sąsiadeczko, wiewióreczko, 
co masz oczka czarne. 
Nie bójże się, pokaż w lesie, 
gdzie masz swą spiżarnię. 

Wszędzie mam, tu i tam, 
czego chcecie, to wam dam. 
Fik – myk! Hyc – hyc! 
Czego chcecie, to wam da. 

Sąsiadeczko wiewióreczko, 
co masz rude łapki, 
jeśli łaska, sypnij z góry 
orzeszków do czapki. 

Dałabym nawet sześć, 
lecz co w zimie będę jeść? 
Fik – myk! Hyc – hyc! 
Był orzeszek, nie ma nic! 

Sąsiadeczko, wiewióreczko, 
co masz rudy pyszczek, 
tu na ziemię rzuć uprzejmie 
kila ładnych szyszek. 

Szyszki masz tu i tam, 
wejdź na sosnę, urwij sam, 
Fik – myk! Hyc – hyc! 
Były szyszki, nie ma nic!

Wiersz: Katechizm polskiego dziecka”

Władysław Bełza

Kto ty jesteś?
Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?
Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

 


Temat kompleksowy: ,,Dary jesieni”

Termin: 1.10.2018-12.10.2018

Cele:

 • Rozpoznawanie i nazywanie gatunków fauny leśnej oraz drzew rosnących w Polsce. Rozumienie znaczenia ochrony przyrody
 • Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku
 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk pogodowych
 • Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego, konstruowanie gier
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji
 • Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • Postrzeganie książki, jako cennego źródła informacji
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
 • Uczestniczenie w zabawach darmowych
 • Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny. Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie
 • Wprowadzenie liter „e” oraz „i”
 • Przybliżenie aspektu porządkowego liczby naturalniej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie zbiorów
 • Monografia liczby 3
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę
 • Dokonywanie pomiarów i porównywania długości
 • Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka
 • Dostrzeganie kształtów wśród nachodzących na siebie konturów. Układanie obrazków z części

 

Temat kompleksowy: ,,Dbamy o zdrowie-owoce i warzywa”

Termin: 15.10.2018-26.10.2018

Cele:

 • Wyodrębnianie spośród roślin zbiorów warzyw i owoców oraz nazywanie ich
 • Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku
 • Porządkowanie obrazków zgodnie z następstwem czasowym, dostrzegając związki przyczynowo- skutkowe
 • Uczestnictwo z zabawach muzycznych, doskonalenie poczucia rytmu. Nauka piosenek
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego w kącikach przyrody. Tworzenie prac przestrzennych
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji
 • Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • Poszerzanie wiedzy na temat świata roślin poprzez korzystanie z książek i albumów przyrodniczych
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
 • Uczestniczenie w zabawach darmowych
 • Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny’, analiza i synteza słuchowa
 • Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie
 • Wprowadzenie liter „m” oraz „t”
 • Przybliżenie aspektu porządkowego liczby naturalniej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie zbiorów, segregowanie ich wg danej cechy. Tworzenie zbiorów
 • Monografia liczby 4
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę
 • Dokonywanie pomiarów i porównywania ciężaru przedmiotów, dokonywanie pomiarów i stosowanie określenia dotyczącego ciężkości
 • Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do wytworów plastycznych kolegów z grupy

 

 

Piosenki:

„Malowała jesień”

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

 1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie

 

 

 

„Owocowy blues”

 

 

 1. Na zmartwienia i na żale

dżem ci zrobi doskonale,

bowiem w dżemie

siła drzemie.

Owocowy blues!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy,

taniec pyszny to i zdrowy,

słodki jak jabłkowy mus!

Owocowy blues!

 

 1. Na zgryzoty i kłopoty

bardzo dobre są kompoty,

czy śliwkowe, czy gruszkowe

każdy o tym wie!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy…

 

 1. Chcesz być silny tak jak smok,

owocowy tankuj sok!

Malinowy, porzeczkowy,

każdy dobry jest!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy,

taniec pyszny to i zdrowy,

słodki jak jabłkowy mus!

Owocowy blues!

Owocowy blues! Oh ye…

 


Temat kompleksowy: ,, Przyjacielem być – przyjaciela mieć”

Termin: 24.09.2018-28.09.2018

Cele:

 • słuchanie utworów literackich
 • wykonywanie prac plastycznych
 • układanie kompozycji z materiału przyrodniczego
 • odtwarzanie kompozycji na podstawie wzoru
 • wprowadzenie liter „a” i „o”
 • rozpoznawanie kolorów podstawowych i pochodnych
 • uczestnictwo w obserwacjach i zabawach badawczych
 • tworzenie zbiorów i podawanie ich liczebność, przeliczanie elementów
 • określanie kierunków na kartce
 • uczestniczenie w zabawach dramowych
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • wyszukiwanie różnic na obrazkach
 • nakrywanie do stołu
 • przestrzeganie reguł w czasie zabaw i gier
 • wyrażanie uczuć i przeżyć za pomocą niewerbalnych środków wyrazu
 • dokonywanie oceny postepowania bohaterów literackich
 • odczytywanie stanów emocjonalnych innych osób
 • rozumienie znaczenia przyjaźni
 • dokonywanie analizy głoskowej

 


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc wrzesień dla grupy VIII

 

Temat kompleksowy: „Razem w pracy i w zabawie”

Tydzień 03.09.-07.09.2018.

Cele:

 • ustalenie kodeksu przedszkolaka, wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności fizyczne;
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu;
 • dokonywanie klasyfikacji przedmiotów, tworzenie kolekcji;
 • dokonywanie pomiarów długości;
 • wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • nazywanie części ciała, rozróżnianie lewej i prawej strony ciała ;
 • współpracowanie z innymi podczas wspólnej zabawy;
 • rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych;

 

 

Temat kompleksowy: ,, Letnie wspomnienia”

Termin: 10.09.2018-14.09.2018

Cele:

 • umuzykalnienie dzieci
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • rozumienie konieczności chronienia przyrody
 • uczestniczenie w obserwacjach i zabawach badawczych
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej
 • słuchanie utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego
 • słuchanie muzyki klasycznej
 • wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • usprawnianie narządów mowy
 • tworzenie zbiorów
 • monografia liczby 1
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • określanie kierunków na płaszczyźnie (np. na kartce)
 • odczytuje informacje przedstawione na mapie
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu dotyku

 

 

 

Temat kompleksowy: ,, Bezpieczeństwo najważniejsze”

Termin: 17.09.2018-21.09.2018

Cele:

 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa
 • zapoznanie z zadaniami służb ratowniczych i numerami alarmowymi
 • zapoznanie z zasadami poruszania się po drogach
 • odgrywanie scenek dramowych
 • wprowadzenie litery „o”
 • pisanie litery po śladzie
 • poprawne budowanie dłuższych wypowiedzi
 • wykonywanie prac plastycznych
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • łączenie przyczyny ze skutkiem i ustalanie kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej
 • przedstawianie się i podawanie podstawowych informacji o sobie
 • klasyfikowanie elementów ze względu na różne kryteria
 • rozróżnianie prawej i lewej strony, określanie położenie przedmiotów w przestrzeni
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • monografia liczby 2
 • usprawnianie narządów mowy
 • porównuje wysokość obiektów

 

Piosenki:

„Przedszkole, drugi dom”

słowa i muzyka: Krystyna Bożek-Gowik

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,

         obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali

         wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

         nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

 

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

         Chciałoby się leżeć i spać,

         lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień… 

 

„W drodze do szkoły”

muzyka Adam Skorupka, słowa Grażyna Orlińska

W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego,

bo znam już przepisy ruchu drogowego.

Przecież ulica to nie plac zabaw,

nawet na pasach trzeba uważać.

 

Czerwone światło – dla pieszych alarm!

Tylko zielone przejść nam pozwala.

W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego,

bo znam już przepisy ruchu drogowego.