DOŚWIADCZALNY DZIEŃ

Ogromny wpływ mają zabawy badawcze na rozwój i wychowanie dzieci związany jest z faktem, iż każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Podczas ferii jakie zostały zorganizowane w przedszkolu dzieci z gr. III, IV, VII miały możliwość eksperymentowania. Zaproponowaliśmy dzieciom kilka prostych zabaw badawczych i doświadczeń, które przeprowadziły z użyciem prostych, ogólnodostępnych rekwizytów. Działalność badawcza wywarła u  dzieci korzystny wpływ na różne sfery rozwoju, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieci podejmując zabawę badawczą stanęły przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązywały ten problem różnymi metodami, prowokowane były do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczyły się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Dla dzieci był to kolejny miło spędzony czas w przedszkolu. A my zachęcamy Państwa do wspólnych zabawy z dziećmi w domu.